• Od sekretarza Komitetu Redakcyjnego (Ks. Stanisław Józef Koza) [5-6]PDF PDF (45.37 KB)
 • Vom Sekretär des Redaktionskollegiums (Stanisław Józef Koza) [7-8] PDF PDF (12.60 KB)

ARTYKUŁY

 • Kard. Walter KASPER, Die theologische Verbindlichkeit des Ökumenismus­dekrets des II. Vatikanischen Konzils Unitatis redintegratio // Teologiczna normatywność Dekretu o ekumenizmie II Soboru Watykań­skiego Unitatis redintegratio (Streszcz.) [9-19] PDF PDF (90.57 KB)
 • Wacław HRYNIEWICZ OMI, Chrześcijanie ewangeliczni a uniwersalizm zbawienia // Evangelicals and the Universalism of Salvation (Sum.) [21-38] PDF PDF (152.41 KB)
 • L'abbé Paweł PIETRUSIAK, La catholicité de l'Église dans la pensée d'Yves Congar // Katolickość Kościoła w myśli Yves Congara (Streszcz.) [39-59] PDF PDF (142.50 KB)
 • Ks. Przemysław KANTYKA, Katolickość Kościoła w doktrynie metodys­tycz­nej i dialogu rzymskokatolicko-metodystycznym // Catholicity of the Church in the Methodist Doctrine and in the Roman Catholic-Methodist Dialogue (Sum.) [61-71] PDF PDF (104.90 KB)
 • Leonard GÓRKA SVD, Velehrad - symbol pojednania. W setną rocznicę ini­cjacji kongresów welehradzkich (1907-2007) // Velehrad - Symbol der Versöhnung. 100 Jahre nach der Gründung der Kongresse von Velehrad (1907-2007) (Zsf.) [73-86] PDF PDF (129.26 KB)
 • Andrzej KAIM SAC, Dialog Kościołów siostrzanych w perspektywie wspól­nego soboru //Dialog der Schwester-Kirchen in der Perspektive eines gemeinsamen Kon­zils (Zsf.) [87-105] PDF PDF (163.67 KB)
 • Wil van den BERCKEN, Zakłócone relacje pomiędzy Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim // The Disturbed Relations between the Russian Orthodox and the Roman Catholic Church (Sum.) [107-124] PDF PDF (181.31 KB)
 • Emilia JANASEK, ks. Stanisław Józef KOZA, Modlitwa Jezusowa w chrześci­jań­stwie tradycji zachodniej // Das Jesusgebet im Christentum westlicher Tradition (Zsf.) [127-142] PDF PDF (172.84 KB)
 • Siarhiej JORSZ, Historyczne znaczenie Misji Wschodniej Jezuitów w Alber­tynie // Missione Orientale dei Gesuiti in Albertyn e sua importanza storica (Rias.) [145-152] PDF PDF (130.34 KB)
 • Дкн. Яўген УСОШЫН, Архім. Сяргей ГАЕК, Экзарх Антон Неманцэвіч - верны сьведка Евангельля. Колькі слоў пра ягонае духоўнае слу­жэньне // Egzarcha Antoni Niemancewicz - wierny świadek Ewangelii. Kilka słów o jego duchownym posługiwaniu (Streszcz.) [153-163] PDF PDF (186.23 KB)
 • Magdalena GAWLIK, Marian Zdziechowski (1861-1938) wobec modernizmu katolickiego // Marian Zdziechowski (1861-1938) di fronte al modernismo cattolico (Som.) [165-176] PDF PDF (125.94 KB)
 • Krzysztof LEŚNIEWSKI, Reformatorska działalność metropolity Piotra Mo­hyły w ocenie Georges'a Florovsky'ego // L'attività riformatrice del metropolita Pietro Mohyla nel giudizio di Geor­ges Florovsky (Rias.) [177-189] PDF PDF (141.56 KB)
 • Maria Adelaide MONGINI, Dlaczego Jerzy Nowosielski? Kilka refleksji o współ­czesnej sztuce // Perché Jerzy Nowosielski? Alcune riflessioni sull sull'arte contemporanea (Rias.) [191-201] PDF PDF (128.87 KB)

MATERIAŁY I SPRAWOZDANIA

PDF PDF (5.56 MB) [photos]

 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Dokumentacja jubileuszu 70. rocznicy urodzin prof. Wacława Hryniewicza OMI [203-227: I. Wkład w trudne i piękne dzieło eku­menizmu. Słowo Prorektora KUL, prof. dra hab. Romana Doktóra - s. 204-206; II. Świadectwo radykalnej nadziei. Słowo Wielkiego Kanclerza KUL, abpa prof. dra hab. Józefa Ży­ciń­skiego, Metropolity Lubelskiego - s. 206-207; III. Wdzięczność za bo­ga­tą i wieloraką działalność na naszej Uczelni. Słowo Dziekana Wydziału Teologii KUL, ks. dra hab. Jerzego Pałuckiego, prof. KUL - s. 208-209; IV. O Księdze Jubileuszowej. Słowo Redaktora, ks. dra Przemysława Kan­tyki - s. 210-211; V. Teologia otwarta ks. prof. Wacława Hryniewicza. Lau­dacja Dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL, dra hab. Leonarda Gór­ki SVD, prof. KUL - s. 212-216 (214-216 - zdjęcia); VI. Głoszę na­dzieję. Przemówienie prof. dra hab. Wacława Hryniewicza OMI po wrę­cze­niu Księgi Pamiątkowej - s. 217-222; VII. Pisma gratulacyjne (pismo Polskiej Rady Ekumenicznej oraz list prof. Jürgena Moltmanna - oryginał nie­miecki i polski przekład) - s. 222-225; VIII. Uroczysty obiad - s. 226-227]
 • Ks. Przemysław KANTYKA, ks. Stanisław Józef KOZA, Biogram prof. Wac­ława Hryniewicza OMI [228-231]
 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Eugeniusz ZIEMANN SCJ, Prezentacja za­war­tości Księgi Pamiątkowej dla prof. Wacława Hryniewicza OMI [231-240]
 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Sławomir KLEIN OFMConv, Jolanta KOZIEJ, Profesorowi Leonardowi Górce SVD w 70. rocznicę urodzin [240-245]
 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Bibliografia prof. dra hab. Leonarda Górka SVD w latach 1970-2006 [246-270]
 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Stanisław SAREK, Bibliografia ks. dra Stanisława Józefa Kozy w latach 1979-2006 [270-286]
 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Sławomir KLEIN OFMConv., Prace magisterskie napisane pod kierunkiem ks. dra Stanisława Józefa Kozy w Instytucie Eku­menicznym KUL (do roku 2006) [286-291]
 • Ks. Paweł KATA, ks. Stanisław Józef KOZA, „Gdzie Chrystus, tam Kościół?" Sesja naukowa Instytutu Ekumenicznego KUL. Lublin, 19 stycz­nia 2006 roku [291-294]
 • Sławomir PAWŁOWSKI SAC, Ekumenizm życia wyzwaniem dla teologii akademickiej. XIV konsultacja naukowa Societas Oecumenica. Praga (Cze­chy), 17-22 sierpnia 2006 roku [294-297]
 • Ks. Przemysław KANTYKA, Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna - Inter­national Ecumenical Fellowship [297-301]

RECENZJE

PDF PDF (328.29 KB)

 • Leonard GÓRKA SVD, Unijna eklezjologia [303-307]
 • Ks. Piotr JASKÓŁA, Ku integralnej eklezjologii posoborowej [307-310]
 • Ks. Piotr JASKÓŁA, „Simul iustus et peccator". Kontrowersyjna formuła ks. dra Marcina Lutra [311-316]
 • Andrzej KAIM SAC, Kościół starożytny w świetle dokumentów synodalnych [316-322]
 • Ks. Rajmund PORADA, Dialog katolicko-prawosławny o sakramentach ini­cja­cji chrześcijańskiej [323-328]
 • Ks. Rajmund PORADA, Katolicka recepcja nauki o usprawiedliwieniu [328-333]
 • Bp JERZY (PAŃKOWSKI), Terapia prawosławna [334-339]

KRONIKA

PDF PDF (373.89 KB)

 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Skrótowa prezentacja działalności naukowej Insty­tutu Ekumenicznego KUL w latach 2005-2006 [341-346]
 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Paweł KRECZUN OSBM, Prace magisterskie i dok­torskie napisane pod kierunkiem pracowników Instytutu Ekumenicz­nego KUL w latach 2004-2006 [347-352]
 • Ks. Stanisław Józef KOZA, Wykaz publikacji pracowników Instytutu Ekume­nicznego KUL w latach 2005-2006 [353-371]
 • Ks. Paweł KATA, ks. Stanisław Józef KOZA, Zawartość „Roczników Teologicz­nych zeszyt 7: teologia ekumeniczna w latach 2003-2005 [371-378]
 • Paweł JANOWSKI, ks. Stanisław Józef KOZA, "Annals of Theology" Fasc. 7: Ecumenical Theology - Tables of Contents in the Years 2003-2005 [378-384]

CONTENTS [385-387] PDF PDF (38.52 KB)

SPIS TREŚCI [389-391] PDF PDF (61.10 KB)

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2008, godz. 11:57 - Stanisław Sarek