RT 54 (2007) z. 10

ARTYKUŁY

 • Kard. Angelo SCOLA, Il matrimonio tra fede e cultura // Małżeństwo między wiarą i kulturą (Streszcz.) [5-33] PDF PDF (109.42 KB)
 • Ks. Mirosław KALINOWSKI, Znaczenie profilaktyki rówieśniczej w przeciw­działaniu przestępczości młodzieży // The Significance of Coeval Prophylactic in Counteracting Juvenile Delinquency (Sum.) [35-57] PDF PDF (116.84 KB)
 • Marta MAKARA-STUDZIŃSKA, Justyna MORYLOWSKA, Rodzina a za­chowania ryzykowne młodzieży // The Family and Adolescent Health Risk Behaviors (Sum.) [59-69] PDF PDF (49.90 KB)
 • Ks. Włodzimierz WIECZOREK, Moralna wartość ludzkiego genomu // The Moral Value of the Human Genome (Sum.) [71-92] PDF PDF (97.47 KB)
 • Ks. Marian Zdzisław STEPULAK, Relacyjność systemu rodzinnego // The Relational Character of the Family System (Sum.) [93-118] PDF PDF (110.33 KB)
 • Ks. Dariusz KROK, Strategie rozwiązywania konfliktów w systemie rodzinnym // Strategies of Confict Resolution in the Family System (Sum.) [119-137] PDF PDF (84.14 KB)
 • Ks. Antoni TOMKIEWICZ, Znaczenie strukturalizacji czasu w kształtowaniu się więzi małżeńskiej (interpretacja w świetle analizy transakcyjnej) // The Significance of Time Structuralization in Forming the Marital Bonds (Interpretation in Light of Transactional Analysis) (Sum.) [139-151] PDF PDF (81.42 KB)
 • Małgorzata WYŻLIC, Communio małżeńskie w perspektywie migracji // Marital Communio in the Perspective of Migration (Sum.) [153-168] PDF PDF (79.40 KB)
 • Maria CHUCHRA, Antoni FERENC. Poziom samooceny i oceny żony przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu // The Level of Self-esteem and the Evaluation of the Wife Made by Men Addicted to Alcohol (Sum.) [169-178] PDF PDF (49.96 KB)
 • Beata PAWŁOWSKA, Ewa KOCIŃSKA, Małgorzata MAJ, Obraz siebie i obraz autorytetu u młodzieży // The Self-image and the Image of the Authority in Young People (Sum.) [179-189] PDF PDF (61.94 KB)
 • Ks. Jarosław JĘCZEŃ, Mass media w służbie caritas. Refleksja na kanwie encykliki Benedykta XVI Deus caritas est // Mass-Media Serving Caritas (Sum.) [191-199] PDF PDF (47.42 KB)
 • Beata SZLUZ, Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej // Social Support of a Family of a Handicapped Person (Sum.) [201-214] PDF PDF (63.03 KB)
 • Katarzyna BRAUN, Wolontariat wobec potrzeb rodziny // Voluntary Action and Family Needs (Sum.) [215-225] PDF PDF (49.73 KB)
 • Agnieszka SAWUŁA, Sposoby wspierania rozwoju samodzielności i odpowiedzial­ności 2-, 3-letnich dzieci w rodzinie w świetle badań // Ways of Supporting the Development of Independence and Responsibility in 2-, 3- year-old Children in a Family in Light of Studies (Sum.) [227-238] PDF PDF (55.77 KB)
 • Julia GORBANIUK, Zmiana stosunku wobec wiary w Boga u studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR podczas pobytu w Polsce // The Change of Attitude Towards Belief in God in Students of Polish Origin from the Countries of the Former Soviet Union During their Stay in Poland (Sum.) [239-256] PDF PDF (98.09 KB)
 • Urszula DUDZIAK, Korzystanie z Internetu - aspekt pastoralny. Zagrożenia i zapobieganie patologiom // Using the Internet - The Pastoral Aspect. Threats and Preventing Pathologies (Sum.) [257-278] PDF PDF (99.32 KB)
 • Ks. Stanisław LONGOSZ, Antykoncepcja i aborcja w ocenie św. Jana Chry­zostoma // Contraception and Abortion in st John Chrysostom's Opinion (Sum.) [279-300] PDF PDF (141.90 KB)
 • Mariusz GIZOWSKI, Społeczno-polityczny kontekst przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego w epokach starożytności, feudalizmu i kapitalizmu. Próba syntezy // Socio-Political Transformation in the Western World in Antiquity, Feudalism and Capitalism (Sum.) [303-317] PDF PDF (67.46 KB)
 • Vlasta CABANOVÁ, First Pre-school Institutions in Slovakia. Countess Mary Teresa Brunswick and Her Credit in Establishing the First Pre-school Institutions in Slovakia // Pierwsze instytucje przedszkolne na Słowacji. Hrabina Maria Teresa Brunswick i jej udział w zakładaniu pierwszych instytucji przedszkolnych na Słowacji [319-328] PDF PDF (34.19 KB)

RECENZJE I OMÓWIENIA

PDF PDF (52.35 KB)

Manu KEIRSE, Smutek, strata, żałoba. Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym? (Maria Chuchra[327-329]
Leksykon teologii pastoralnej, red. ks. Ryszard KAMIŃSKI, ks. Wiesław PRZYGODA, Marek FIJAŁKOWSKI OFMConv (ks. Mirosław Brzeziński[329-330]
Ks. Jan ZIMNY, Współczesny model autorytetu nauczyciela (Ewelina Flader[331-334]
Interplay. The Process of Interpersonal Communication, Eds. Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor (ks. Jarosław Jęczeń[335-336]

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

PDF PDF (68.10 KB)

Sprawozdanie z Konferencji „Absolwent Nauk o Rodzinie na Rynku Pracy", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 9 maja 2006 roku (Andrzej Konopka[337-340]

Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodziny w świetle międzynarodowej konfe­rencji „Relacje interpersonalne w systemie rodzinnym", Lublin, 26 lutego 2007 roku (ks. Włodzimierz Wieczorek[340-341]

Szanse i zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny na podstawie wykładów konferencji „Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie - doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej", Lublin, 17-18 maja 2007 roku (ks. Włodzimierz Wieczorek[342-345]

Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie za rok akademicki 2006/2007 (ks. Włodzimierz Wieczorek) [345-351]

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Instytutu Nauk o Rodzinie za rok akademicki 2006/2007 (Joanna Żołnierz[351-352]

 

Spis treści [353-354] PDF PDF (18.34 KB)

 

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2009, godz. 21:57 - Stanisław Sarek