RT 54 (2007) z. 5

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Ks. Henryk WEJMAN, Znaczenie encykliki Deus caritas est dla posługi na rzecz upodmiotowienia życia rodziny // Il significato dell' enciclica Deus caritas est per il servizio a beneficio di soggettività della vita della famiglia (Som.) [The meaning of the encyclical Deus caritas est for the service benefit of subjectivity of the life of the family ] [5-16]
 • Waldemar SEREMAK SAC, Duchowość komunii w ujęciu Listu apostolskiego Novo millennio ineunte Jana Pawła II // The Spirituality of Communion according to John Paul II's Apostolic Letter Novo millennio ineunte (Sum.) [17-30]
 • Krzysztof BURSKI SSP, Eucharystia w życiu i nauczaniu bł. Jakuba Alberione // L'Eucarestia nella vita e nell'insegnamento del Beato Giacomo Alberione (Som.) [The Eucharist in the live and teaching of Blessed Jacob Alberione] [31-51]
 • Ks. Jerzy MISIUREK, Świętość życia kapłańskiego według instrukcji Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej // Heiligkeit des priesterlebens nach instruktion: Der priester, hirte und leiter der pfarrgemeinde (Zsf.) [Holiness of the priestly life according to the instruction Priest, the shepherd and the guide of parish bond] [53-66]
 • Teresa PASZKOWSKA, Tożsamość i duchowość kapłana według papieża Bene­dykta XVI // L'identité et la spiritualité du prêtre selon le pape Benoît XVI (Rés.) [The identity and the spirituality of the priest according to the Pope Benedict XVI] [67-82]
 • Ks. Jarosław M. POPŁAWSKI, Duch Święty „siłą sprawczą" modlitwy prezbitera // Der Heilige Geist als „die Kraft" des Priestergebets (Zsf.) [The holy spirit as the prime mover of the priest prayer] [83-93]
 • Ks. Adam RYBICKI, Droga Izraelitów do Ziemi Obiecanej jako obraz życia duchowego w interpretacji niektórych Ojców Kościoła (cz. II) // Il viaggio degli Ebrei verso la „Terra Promessa" come un simbolo della vita spirituale nella interpretazione dei Padri della Chiesa (parte II) (Som.) [The way of Jews to the Promised Land as the image of the spiritual life in interpretation of some Church Fathers] [95-113]
 • Elżbieta MATULEWICZ, Problemy chrześcijańskiej ascezy w pismach bł. Stanisława Papczyńskiego Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów // Problems of Christian Asceticism in the Writings of Blessed Stanislaus Papczynski the Founder of the Marian Fathers' Congregation (Sum.) [115-138]
 • Ks. Wojciech BARTOSZEK, Miłość istotą powołania chrześcijańskiego w świetle teologicznej refleksji Jana Pawła II nad perykopą o bogatym młodzieńcu // L'amour est l'essentiel de la vocation chrétienne à la lumière de la réflexion théologique de Jean Paul II sur la péricope évangélique du jeune homme riche (Rés.) [Love as a essence of Christian vocation in the light of the theological reflexion of Jean Paul II on the evangelic pericope on the rich young man] [139-154]
 • Ks. Marek CHMIELEWSKI, Rodzicielstwo jako duchowe spełnienie człowieka // Paternità come adempimento spirituale dell'uomo (Som.) [The parenthood as spiritual fulfilling the man] [157-164]
 • Antoni Jozafat NOWAK OFM, Dialog w świetle psychologii eklezjalnej // Der Dialog im Lichte der eklesialen Psychologie (Zsf.) [Dialogue in the light of ecclesial psychology] [165-177]
 • Małgorzata MAŁYSZEK, Psychoterapia jako kierownictwo duchowe? // Psychotherapy as a Spiritual Leadership? (Sum.) [179-196]

SPRAWOZDANIA // REPORTS

 • Ks. Marek CHMIELEWSKI, Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL za rok akademicki 2005/2006 [197-198]
 • Zofia PAŁUBSKA, Sprawozdanie z sympozjum „Aniołowie i demony". XXXI Dni Duchowości (24-25 listopada 2006) [199-202]
 • Ks. Marek CHMIELEWSKI, Teresa PASZKOWSKA, ks. Jarosław M. PO­PŁAWSKI, Stanisław T. ZARZYCKI SAC, Prace doktorskie i magisterskie obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL w roku 2006 [203-209]

RECENZJE // REVIEWS

 • Leksykon duchowości franciszkańskiej. Wydanie polskie. Przekłady i opracowania zbio­rowe, Kraków-Warszawa: Wydawnictwo „M" 2006 (Ks. Marek CHMIELEWSKI) [211-213]
 • Ireneusz Sławomir LEDWOŃ OFM, „... i nie ma w żadnym innym zbawienia". Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin: Wydaw­nictwo KUL 2006 (Antoni J. Nowak OFM) [213-220]
 • Ks. Jerzy MISIUREK, Jasnogórskie zamyślenia, Lublin: Polihymnia 2004 (Zofia PAŁUBSKA) [220-223]

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2009, godz. 23:30 - Stanisław Sarek