RT 55 (2008) z. 2

 

DOGMAT A BIBLIA // [DOGMA VS. BIBLE]

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Ks. Czesław S. BARTNIK, Jezus Chrystus jako Hermeneuta rzeczywistości // Jesus Christ as the Interpreter of Reality (Sum.) [7-12]
 • Ks. Krzysztof GÓŹDŹ, Biblia a dogmat // Der Bibel und Dogma (Zsf.) [13-28]
 • Ks. Krzysztof GUZOWSKI, Chrystus kerygmatu a Chrystus dogmatu. Propozycja syntezy według personalizmu // The Christ of the Kerygma and the Christ of the Dogma. A Proposition of a Synthesis According to Personalism (Sum.) [29-41]
 • Ks. Janusz LEKAN, Co mówią Pisma? Nowy Testament a Bóstwo Jezusa Chrystusa // ¿Qué Dicen las Escrituras? Nuevo Testamento y la Divinidad de Jesucristo (Res.) [43-59]
 • Abp Bruno FORTE, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Ku Synodowi Biskupów 2008 // God’s Word in the Life and Mission of the Church. Around the 2008 Synod of Bishops (Sum.) [61-75]
 • Ks. Andrzej CZAJA, Zasadnicze elementy teologii słowa Bożego // Basic Elements of the Theology of God's Word (Sum.) [77-98]
 • Ks. Grzegorz BARTH, Teologia narracyjna a teologia dogmatyczna // Narrative Theology and Dogmatic Theology (Sum.) [99-113]
 • Karol KLAUZA, Widzenie Słowa Wcielonego. Metodologiczne przesłanki teologii ikony // Visione del Verbo Incarnato. Aspetti metodologii della teologia dell'icone (Rias.) [115-126]
 • Ks. Krzysztof WITKO, Eucharystia: sakrament nowego i wiecznego Przymierza. Szkic do teologiczno-pastoralnego ujęcia biblijnych źródeł Eucharystii // Eucharistie: Sacrement de l’alliance Nouvelle et Éternelle. Ebauche d'une approche théologico-pastorale des sources bibliques de l’Eucharistie (Rés.) [127-142]


OSOBA – TEOLOGIA – KULTURA // [PERSON – THEOLOGY – CULTURE]

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Ks. Czesław S. BARTNIK, Osoba a dusza // Person Versus Soul (Sum.) [145-149]
 • Ks. Grzegorz BARTH, Rozumienie – czyn – osoba. Karola Wojtyły hermeneutyka personalistyczna // Understanding – Act – Person. Karol Wojtyła’s Personalistic Hermeneutics (Sum.) [151-164]
 • Ks. Richard GORBAN, Kwestia personalizmu ukraińskiego // The Issue of Ukrainian Personalism (Sum.) [167-176]
 • Ján LETZ, The Slovak Personalism in the 20th and 21st Century // Słowacki personalizm w XX i XXI wieku (Streszcz.) [179-191]
 • Ks. Wojciech ŻYCIŃSKI SDB, Objawienia maryjne XX wieku zatwierdzone przez Kościół. Istota przesłania // Le apparizioni della Madonna nel XX secolo. L’essenza del messaggio (Rias.) [193-204]
 • Kazimierz PEK MIC, Zamysł teologiczny św. Ludwika Marii Grignion de Montforta // Saint Louis Maria Grignion de Montfort's Theological Plan (Sum.) [207-216]
 • Ks. Mirosław KOWALCZYK, Chrześcijańskie podstawy kultury europejskiej według Jana Pawła II // Christian Foundations of European Culture According to John Paul II (Sum.) [217-225]

RECENZJE I SPRAWOZDANIA // [REVIEWS AND REPORTS]

Ks. Jerzy Szymik, Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 (ks. Krzysztof Guzowski) [227-229]

 • Leon Siwecki, Ecclesia universalis – Ecclesia localis. Teologiczne relacje wposoborowej eklezjologii włoskiej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2008 (ks.Krzysztof Goźdź) [230-235]
 • Bruno Forte, Istota chrześcijaństwa, tłum. K. Kozak, konsultacja teologiczna tłumaczenia ks. K. Guzowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 (ks. Jerzy Szymik) [236-238]
 • Karol Klauza, Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 (ks. Krzysztof Góźdź) [239-241]
 • Grzegorz M. Bartosik, Mediatrix in Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2006 (ks.Janusz Lekan) [242-247]
 • Błogosławiony Stanisław Papczyński, Mistyczna świątynia Boga, przeł. W. Makoś MIC, wprowadzenie K. Klauza, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2007 (Teresa Paszkowska) [248-251]
 • Augustin Misago, Les apparitions de Kibeho au Rvanda, Kinshasa: Wyd. Facultés Catholiques de Kinshasa 1991; Ryszard Ukleja, Stefan Budzyński, Objawienia maryjne w Kibeho. Pierwsze objawienia uznane przez Kościół w XXI w., Warszawa: Wydawnictwo Adam 2002 (ks. Andrzej Jakacki SAC) [252-260]
 • Edwin WÓJCIK, Sprawozdanie z konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków „Teologia polska na przykładzie twórczości ks. prof. dra hab. Czesława S.Bartnika”, Koszalin, 16-18 IX 2008 r. [261]


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2009, godz. 14:08 - Stanisław Sarek