RT 55 (2008) z. 3

ARTYKUŁY

 • Gabriel WITASZEK CSsR, Un esame di coscienza (Gb 31, 1-40). Morale sapienziale // Rachunek sumienia (Hi 31, 1-40). Moralność mądrościowa (Streszcz.) [5-17]
 • Andrzej DERDZIUK OFMCap, Chrystocentryzmy parcjalne w teologii moralnej // Partial Christocentrism in Moral Theology (Sum.) [19-29]
 • Ks. Sławomir NOWOSAD, Protestanci wobec prawa naturalnego // Protestants towards Natural Law (Sum.) [31-46]
 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ, Personalistyczna koncepcja wiary // The Personalistic Conception of Faith (Sum.) [49-60]
 • Jerzy GOCKO SDB, Constructio et consecratio mundi − zpomniane idee teologii rzeczywistości ziemskich (cz. I) // Constructio et consecratio mundi – the Long-Forgotten Ideas of the Theology of Earthly Realities (Sum.) [63-77]
 • Ks. Wojciech RZEPA, Odpowiedzialna miłość bliźniego. Refleksja nad nauczaniem Karola Wojtyły – Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem „Osoby i czynu” // A Responsible Neighbour's Love. A Reflection on the Teaching of Karol Wojtyła – John Paul II in Particular his Act and Person (Sum.) [79-93]
 • Ks. Krzysztof JEŻYNA, Posłannictwo kapłanów w nowej ewangelizacji // Priests’ Mission in the New Evangelisation (Sum.) [95-106]
 • Piotr H. KIENIEWICZ MIC, Problem animacji w kontekście dogmatu oWcieleniu i Niepokalanym Poczęciu // The Animation Issue in the context of Dogmas of Incarnation and Immaculate Conception (Sum.) [107-120]
 • Bp Józef WRÓBEL SCJ, Psychoterapia a doświadczenie moralne człowieka // Psychotherapy and Man's Moral Experience (Sum.) [121-138]
 • Ks. Marian POKRYWKA, Rola wstydu w obronie godności osoby ludzkiej // The Role of Shame in the Defence of the Dignity of the Human Person (Sum.) [139-152]
 • Adam ZADROGA, Przedsiębiorczość z perspektywy nauki społecznej Kościoła. Zarys problematyki // Entrepreneurship from the Perspective of the Social Doctrine of the Church. An Outline of Problems (Sum.) [153-163]

RECENZJE // REVIEWS

 • Wojciech Sugier OFMCap, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego (Andrzej Derdziuk OFMCap) [165-166]
 • Beata Wójtowicz, Słowo Boże źródłem apostolstwa świeckich w naucza­niu Jana Pawła II (Jerzy Gocko SDB) [167-169]
 • Michał Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko zperspektywy teologicznomoralnej (Jerzy Gocko SDB) [170-171]
 • Paulinus I. Odozor, Moral Theology in an Age of Renewal: A Study of the Catholic Tradition since Vatican II (Ks. Sławomir Nowosad) [172-174]
 • Servais Pinckaers, Morality: The Catholic View (Ks. Sławomir Nowosad) [175-177]
 • Human Nature in Its Wholeness: A Roman Catholic Perspective. Red. D. N. Robinson, G. M. Sweeney, R. Gill (Ks. Sławomir Nowosad) [178-179]
 • Miłość – Płciowość – Płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej. Red. P. Morciniec (Ks. Sławomir Nowosad) [180-181]
 • Pontificio Consiglio per la Famiglia. Famiglia e procreazione umana. Commenti sul documento (Ks. Sławomir Nowosad) [182-183]
 • The Globalization of Ethics: Religious and Secular Perspectives. Red. W. M. Sullivan, W. Kymlicka (Ks. Sławomir Nowosad) [184-187]

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA // [REPORTS]

 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ. Formacja moralna – formacja sumienia. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 18 X 2005) [189]
 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ. Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 1 XII 2005r.) [190-192]
 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ, Wychowanie w rodzinie. W 25. rocznicę Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 5 XII 2006 r.) [193-194]
 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ, Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów (Konstancin-Jeziorna, 11-13 VI 2006 r.) [195-196]
 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ, Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Kamień Śląski, 10-12 VI 2007 r.) [197-200]
 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ, Ksiądz Profesor Janusz Nagórny. Teolog moralista (1950-2006). Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 19 X 2007) [201-204]
 • Ks. Tadeusz ZADYKOWICZ, Wieczór wspomnień o zmarłym Księdzu Profesorze Januszu Nagórnym. Sprawozdanie [205-206]
 • Jerzy GOCKO SDB. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2006/2007 [207-219]
 • Jerzy Gocko SDB. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2006 [220-229]

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2009, godz. 14:34 - Stanisław Sarek