RT 55 (2008) z. 4

ARTYKUŁY // ARTICLES 

 • Janusz CZECHOWSKI, Zarys dziejów kościoła katolickiego w Finlandii od końca XVIII wieku do początku XX wieku na podstawie opracowania poselstwa RP wHelsinkach z 1935 r. // An Outline of History of the Catholic Church in Finland from the end of the 18th to the Beginning of the 20th Century on the Basis of a Document Compiled by the Polish Diplomatic Mission in Helsinki in 1935 (Sum.) [5-15]
 •  Ks. Tomasz MOSKAL, Duchowieństwo parafii Miechocin w okresie przedrozbiorowym oraz jego bibliofilskie zainteresowania // The Clergy of the Miechocin Parish in the Period Before the Partitions and their Bibliophilic Interests (Sum.) [17- 30]
 • Roland PREJS OFMCap, Prałatura Pilska w świetle schematyzmu z 1940 r. // The Piła Prelature in the Light of the 1940 Schematism (Sum.) [31-47]
 • Krzysztof R. PROKOP, Konsekracje i sukcesja święceń biskupich pasterzy kościoła lubelskiego (1805-2007) // La successione delle ordinazioni episcopali dei pastori della Chiesa di Lublin (1805-2007) (Som.) [Consecration and the Inheritance of Episcopal Orders of Shepherds of the Lublin Church (1805 - 2007) ] [49-76]
 • Ks. Piotr SZCZUR, Nauka Jana Chryzostoma o Piśmie Świętym. Analiza pierwszej homilii (wstępnej) z cyklu Homilii na Ewangelię według św. Mateusza // John Chrysostom's Teaching on the Holy Scriptures. An Analysis of the First (Introductory) Homily Of the Cycle of Homilies for Gospel According to Matthew (Sum.) [77-94]
 • Paweł ZAJĄC OMI, Religijność Indian w Kanadzie w okresie upadku i odrodzenia katolickich misji (1763-1841) // The Religiosity of American Indians in Canada in the Period of Decline and Renewal of Catholic Missions (1763-1841) (Sum.) [95-135]

MATERIAŁY // MATERIALS 

 • Stanisław TYLUS SAC, Formy działalności apostolskiej polskich Pallotynów w latach 1907-2007 [137-186]

RECENZJE I OMÓWIENIA // REVIEWS

 • Jan WALKUSZ, Polonia i parafia Matki Boskiej Częstochowskiej wLondon, Ontario, Lublin: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL 2007, ss. 640 (Kazimierz ADAMIAK) [187]
 • Jean LEBLANC, Dictionnaire biographique des évêques catholiques du Canada. Les diocèses catholiques canadiens des Églises latine et orientales et leur évêques; repères chronologiques et biographiques, 1658-2002, Ottawa: Wilson & Lafleur 2002, ss.882 (Krzysztof R. PROKOP) [191]
 • Marian PAWLAK, Szkoły parafialne na Kujawach w epoce staropolskiej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2005, ss. 166 (ks. Paweł STANISZEWSKI) [194]
 • Anna JABŁOŃSKA, Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2005, ss. 219 (ks. Paweł STANISZEWSKI) [199]
 • Bożena SZCZEPIŃSKA, Ewangelie tylekroć tłumaczone. Studia o przekładach i przekładaniu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2005, ss. 320 (Jerzy TREDER) [206]

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2009, godz. 14:40 - Stanisław Sarek