Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek WNS KUL studiów stacjonarnych kierunków: III rok I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, II rok II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe i III rok I stopnia kierunku stosunki międzynarodowe w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL". Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat).

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania, a Uczestnikom/czkom projektu odbywającym staże zagraniczne – kosztów podróży. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA, a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazebnism@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016, godz. 17:11 - Beata Cybulak