Kim jesteśmy?

Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych jest kolegialnym organem Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

W jej skład wchodzą starostowie wszystkich roczników i kierunków WNH, przedstawiciele WNH w Radzie Studentów KUL oraz członkowie włączeni decyzją Zarządu RWSS. 

 

Czym się zajmujemy?

 Do zadań RWSS WNH należy:
1) reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału;
2) obrona praw i interesów studentów Wydziału;
3) występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi Wydziału do organów Uczelni;
4) reprezentowanie stanowiska studentów na Radach Wydziału oraz Radach Instututów;
5) udział w pracach komisji wydziałowych;
6) decydowanie w sprawach powierzonych przez władze Wydziału;
7) współdziałanie z władzami Wydziału w realizacji jego zadań;
8) organizowanie wszelkich imprez mających na celu promocje Wydziału oraz animacja życia kulturalnego.

 

 


Kontakt z RWSS WNH

 

Polecamy kontakt przez niniejszą stronę internetową, maila, facebooka bądź bezpośrednio przez kontakt z Zarządem.

 

Kontakt mailowy:

rwsswnh@kul.lublin.pl

rwsswnh@gmail.com

 

Facebook:

https://www.facebook.com/WSSWNH/ 

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 20:56 - Katarzyna Zając