Temat niniejszej pracy podejmuje problematykę relacji pomiędzy trwaniem pełnym i defi nitywnym objawienia się Boga w Kościele katolickim a powszechnym objawieniem się Boga poza instytucjonalnymi ramami religii katolickiej. Istnieje jedno Objawienie się Boga i jedna Jego wola zbawcza, obejmująca każdego człowieka. Jak zatem należy pojmować pluralizm religijny? Niniejsza praca skupia się wokół tajemnicy Boga, który się objawia, i człowieka, który w swojej wolności udziela odpowiedzi. W tym kontekście przedstawiona jest nauka Soboru Watykańskiego II, owa triada wartości: Prawda, Dobro, Świętość1, zawarta w świecie, wskazująca na istnienie Boga.   

 

Summary

ACTION OF GOD IN THREE PERSONS POSE DIRECT (SACRAMENTAL)WITH INCLUDING THE CHURCH INTO REALITY

 

The subject of this work is taking issues of the relation between full and defi nitive lasting of manifesting itself of God at the Roman Catholic Church and with universal revelation oneself of God apart from institutional frames of the Catholic religion. One revelation exists oneself of God and one his will salutary, embracing every man. So, properly to comprehend the religious pluralism? This work is concentrating around the secret of God which is showing himself and the man which in his freedom is answering. In this context a learning of the II vatican council is presented, that triad of the value: Truth, Good, Holiness, included in world, appointing God to the being.  

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2015, godz. 09:55 - Natalia Haniewska