Poradnia podzielona jest na sekcje, które odpowiadają określonym gałęziom prawa.

 

 

Sekcja cywilna

(Dr Aneta Biały) 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa pracy, procesu cywilnego (m.in. umowy cywilnoprawne, współwłasność, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, najem, dzierżawa, stwierdzenie nabycia spadku, kwestie dziedziczenia i testamenty, ochrona dóbr osobistych, sprawy o zapłatę, księgi wieczyste, odszkodowania, roszczenia ze stosunku pracy).

 

 

Sekcja rodzinna

(Ks. dr Zdzisław Jancewicz)

Zagadnienia dotyczące zawarcia małżeństwa (przesłanki ustawowe i dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa, ustalenie nieistnienia małżeństwa), sprawy małżeńskie (unieważnienie, separacja, rozwód, podział majątku), sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, alimentacja), sprawa o przysposobienie dziecka (tzw. adopcja) oraz sprawy w zakresie ustanowienia opieki i kurateli.

 


Sekcja karna

(Dr Marek Smarzewski)

Sekcja karna zajmuje się udzielaniem porad z zakresu: prawa karnego materialnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych, prawa i postępowania karnego skarbowego.

 


Sekcja administracyjna

(Dr Bartosz Kuś)

Sekcja administracyjna zajmuję się wydawaniem opinii i sporządzaniem wzorów pism z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego materialnego (m.in. prawo budowalne, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami) spraw z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym i świadczeń z pomocy społecznej, postępowania administracyjnego (np. środki odwoławcze od rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym – odwołania, zażalenia) i sądowo-administracyjnego(np. skargi do WSA).


Sekcja finansowa 

(Dr Piotr Pomorski)

Sprawy podatkowe, sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, sprawy upadłościowe, sprawy z zakresu umów kredytu i pożyczek oraz sprawy z zakresu rachunków i rozliczeń bankowych.

 

 

Sekcja kanoniczna

(Ks. dr Wojciech Witkowski, SDB)

Zagadnienia dotyczące prowadzenia spraw o nieważność małżeństwa w sądach kościelnych; sprawy z zakresu życia sakramentalnego, szczególnie w sytuacjach nietypowych; sprawy z zakresu prawa zakonnego. 

 

 

Sekcja uchodźcza

(Dr Tomasz Sieniow)

Sekcja uchodźcza zajmuje się pomocą prawną skierowaną do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową: status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzamy odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zajmujemy się wyszukiwaniem i analizą informacji o kraju pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz kontaktem z osobami umieszczonymi w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. W stosunku do osób, którym odmówiono ochrony międzynarodowej doradzamy również w kwestiach uzyskaniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobytu tolerowanego.

 

 

Sekcja mediacji i negocjacji

(Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL)

Sekcja mediacji i negocjacji zajmuje się udzielaniem porad z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. Zajmujemy się mediacjami m.in. z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego.

 

 

 

Koordynatorzy wspierający:

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

dr Krzysztof Dobieżyński

dr Damian Szeleszczuk

dr Piotr Sławicki

mgr Michał Jędrzejczyk

 

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

dr Aneta Biały

 


Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2018, godz. 17:28 - Rafał Kazik