„Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej”

Seminarium magisterskie 2014/2015

Rok I i II

 

Wymagania:

  1. frekwencja (możliwe dwie nieobecności w semestrze);
  2. aktywność na zajęciach (minimum jedna przygotowana wypowiedź prezentacyjna stan badań w ciągu semestru);
  3. protokołowanie zajęć (minimum dwa razy w ciągu semestru);
  4. uczestnictwo w przynajmniej jednym konwersatorium dydaktycznym lub z literatury polsko-żydowskiej;
  5. co najmniej dwukrotne uczestnictwo w konsultacjach w ciągu semestru (czwartek 13.30-15.00);
  6. oddane pod koniec semestru sprawozdanie z opisem podjętych działań wraz ze sformułowanym tematem – na pierwszych zajęciach w styczniu (studenci pierwszego roku).
  7. oddany na pierwszych zajęciach w maju fragment pracy – minimum sześć stron (studenci pierwszego roku).
  8. pierwszy rozdział prezentowany w pierwszym semestrze; drugi rozdział – na zaliczenie pierwszego semestru (bez prezentacji do wglądu promotora); trzeci rozdział – prezentowany w drugim semestrze. Całość pracy oddana do czytania promotorowi do Wielkiego Piątku – 03.04.2015 (studenci drugiego roku).
  9. oddanie całej pracy do lektury po długim weekendzie majowym (04.05.2015) (studenci drugiego roku).

 

Semestr zimowy

02.10. Seminarium organizacyjne

09.10. Anna Janus-Sitarz, Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności, [w:] Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014, s. 15-29. (Prezentacja zainteresowań badawczych studentów pierwszego roku).

16.10. Zajęcia przełożone

23.10. Natalia Grabska, Etapy powstawania pracy naukowej (doświadczenie doktoranta)

30.10. Urszula Czernikowska, Prowadzenie edukacyjnych badań empirycznych (doświadczenie doktoranta)

06.11. Prezentacja pierwszego rozdziału – Iwona Kuczyńska

13.11. Prezentacja pierwszego rozdziału (Jakub Bieńkowski)

20.11. Zajęcia odwołane (Międzynarodowa konferencja: Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś)

27.11. Prezentacja pierwszego rozdziału (Sylwia Szafrańska)

04.12. Prezentacja pierwszego rozdziału (Ewelina Smalec)

11.12. Witold Bobiński, Oswoić, poznać, przyjąć. Film jako przestrzeń polonistycznych spotkań z Innym i innością, [w:] Edukacja polonistyczna wobec Innego, Kraków 2014, s. 99-129.

18.12. Opłatek

08.01. Małgorzata Wójcik-Dudek, Kiedy mały Srulek staje się bohaterem literackim – Holokaust w literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] Dziecko żydowskie, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s. 245-255.

15.01. Marta Cuber, Żydzi i pieniądze. Krótka historia motywu, [w:] taż, Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987-2012, Katowice 2013, s. 57-72.

22.01. Maciej Wróblewski, Nauka i wychowanie pod kontrolą (na przykładzie edukacji polonistycznej), [w:] tegoż, Człowiek w przestrzeni szkoły. Studium antropologiczne, Toruń 2014, s. 135-184.

 

Semestr letni

19.02. Tadeusz T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską (http://bg.szczecin.pl/pliki/poradnik_dla_studentow.pdf)

26.02. Natan Cohen, Zapominanie języka. Polszczyzna i jidysz wśród młodzieży żydowskiej w międzywojennej Polsce, [w:] Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. Eugenia Prokop-Janiec, Marek Tuszewicki, Kraków 2014, s. 269-275.

05.03. Prezentacja pomysłu na pracę magisterską (Milena Florczak)

12.03. Haya Bar-Itzhak, Geografia wyobraźni żydowskiej. „Po-Lin” wśród drzew okrytych liśćmi z Gemary, [w:] Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. Eugenia Prokop-Janiec, Marek Tuszewicki, Kraków 2014, s. 15-33.

19.03. Prezentacja pomysłu na pracę magisterską (Beata Kozyra).

26.03. Olga Danek, Trzecie pokolenie polskich Żydów po Holokauście. Pomiędzy budowaniem tożsamości kulturowej a przezwyciężeniem traumy, [w:] Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie, red. Eugenia Prokop-Janiec, Kraków 2014, s. 233-250.

09.04. Michał Jutkiewicz, Karykatury antysemickie w Internecie, [w:] Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie, red. Eugenia Prokop-Janiec, Kraków 2014, s. 253-269.

16.04. Zuzanna Kołodziejska, Literatura, [w:] taż, „Izraelita” (1866-1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, Kraków 2014, s. 223-322.

23.04. Grzegorz Niziołek, Zagłada i teatr, [w:] tenże, Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013, s. 41-142; Ewa Szczęsna, U podstaw tekstu i dyskursu. Znak digitalny – specyfika i struktura, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 57-85.  (Iwona Kuczyńska)

30.04. Prezentacja planu pracy (Sylwia Suszko)

07.05. Maciej Nowak, „Zagadnienie religii, wiary, życia i duszy człowieka. O duchowości, [w:] tenże, Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014, s. 313-434; Artur Żywiołek, Logos pedagogii, logos kultury. O edukacyjnym zwrocie (?) kulturowym,  „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 179-190. (Ewelina Smalec)

14.05. Prezentacja planu pracy (Milena Florczak)

21.05. David Roskies, Czym jest literatura Holokaustu?, przełożyła Monika Adamczyk-Garbowska, [w:] Reprezentacje Holokaustu, wybór i opracowanie Jerzy Jarniewicz, Marcin Szuster, Warszawa 2014; Katarzyna Florczyk, Stalinizm jako stan wyjątkowy. Robotnicy i robotnice: budowniczowie socjalizmu czy więźniowie obozu?, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.  (Sylwia Szafrańska)

28.05. Prezentacja planu pracy (Beata Kozyra)

11.06. Seminarium podsumowujące 

prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015, godz. 07:22 - Agnieszka Karczewska