SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z PRAWA HANDLOWEGO - IV ROK PRAWA (STUDIA STACJONARNE)

PROWADZĄCY: DR HAB. ANDRZEJ HERBET, PROF. KUL

 

 

Lista zagadnień na seminarium:

 1. Pojęcie przedsiębiorcy (na tle KH, KC i projektu Ks. I nowego KC).
 2. Spółka cywila de lege lata i de lege ferenda
 3. Spółka cicha (na tle KH i KC).
 4. Podmiotowość prawna spółek handlowych 
 5. Kapitał zakładowy i jego funkcje. Kapitał zakładowy a inne kapitały własne spółek kapitałowych. 
 6. Odpowiedzialność za zobowiązania handlowych spółek osobowych.
 7. Członkostwo w spółce: pojęcie, charakter prawny, prawa i obowiązki wspólników. 
 8. Struktura majątkowo-kapitałowa spółek kapitałowych.
 9. Odpowiedzialność członków organu i wspólników spółek kapitałowych.

 10. Procedura rejestracyjna spółek handlowych i propozycje jej reformy.

 

Warunki uzyskania zaliczenia:

 1. Aktywna obecność na zajęciach (max. dwie nieobecności w semestrze).
 2. W I semestrze - przygotowanie glosy do orzeczenia SN, TK lub ETS.
 3. W II semestrze - przedstawienie propozycji tematu pracy magisterskiej; prezentacja konspektu, wyników badań bibliograficznych i podstawowych problemów badawczych.

 

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2012, godz. 21:56 - Andrzej Herbet