"SERIA Z WITRAŻEM"

nr 1-4 "Komisja Badań nad Literatura Katolicką",
nr 5-31 "Zakład Badań nad Literaturą Religijną", 
od nr. 10 - jednolita szata graficzna "Serii z witrażem": 

 1. Matka Boska w poezji polskiej. T. 1. Szkice o dziejach motywu, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki, Lublin 1959, ss. 287.
 2. Matka Boska w poezji polskiej. T. 2. Antologia, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki, Lublin 1959, ss. 286.
 3. Krystyna Stawecka, Religijna poezja łacińska XVI wieku  w Polsce. Zagadnienia wybrane, Lublin 1964, ss.138.
 4. Verbum (1934-1939). Pismo i środowisko. T. 1. Materiały do monografii, oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, Lublin 1976, ss.486.
 5. Verbum (1934-1939). Pismo i środowisko. T. 2. Wybór artykułów , oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, Lublin 1976, ss.374.
 6. La littérature contemporaine polonaise et le sacré, sous la direction I. Sławińska, S. Sawicki, Lublin 1978, ss. 179.
 7. Konstancja Benisławska, Pieśni sobie śpiewane, przygot. do druku T. Brajerski i J. Starnawski, Lublin 1958, ss. 172.
 8. Stefan Sawicki, Z pogranicza literatury i religii. Szkice,  Lublin 1978, ss. 160.
 9. Alina Merdas RSCJ, Łuk przymierza, Biblia w poezji Norwida, Lublin, 1983, ss. 139.
 10. Sacrum w literaturze,  red. tomu J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Lublin 1983, ss. 273.
 11. Ks. Antoni Dunajski, Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, Lublin 1985, ss. 282.
 12. Biblia a literatura, pod red. S. Sawickiego, J. Gotfryda, Lublin 1986, ss. 516.
 13. O języku religijnym. Zagadnienia wybrane,  red. tomu M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988, s. 170.
 14. Dramat i teatr sakralny, pod red. I. Sławińskiej, W. Kaczmarka, W. Sulisza, M. B. Stykowej, Lublin 1988, ss. 387.
 15. Krystyna Stawecka,  Maciej Kazimierz Sarbiewski. Prozaik i poeta, Lublin 1989, ss. 199.
 16. Stanisław Dąbrowski, Vox humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka, Lublin 1993, ss. 241.
 17. Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Lublin - Rzym 1994, ss. 277.
 18. Zofia Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska - Jankowski - Twardowski,  Lublin 1992, ss. 208.
 19. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993, ss. 194.
 20. Alina Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku, Lublin 1992, ss. 478.
 21. Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin 1993, ss. 164.
 22. Sacrum w literaturach słowiańskich, red. J. Gotfryd, P. Nowaczyński, Lublin 1997, ss. 456.
 23. Andrzej Sulikowski, Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego, Lublin 1995,  ss. 382.
 24. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997, ss. 280.
 25. Chrystus w literaturze polskiej, redakcja Piotr Nowaczyński, Lublin 2001, ss. 496.
 26. Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, Redakcja P. Nowaczyński, Lublin 2001, ss. 240.
 27. Maria Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003, ss. 498.
 28. Piotr Nowaczyński, Mądrość Vincenza, Lublin 2003, ss. 276.
 29. Konrad Górski, Literatura i katolicyzm, wybór, wstęp i komentarz A. Bielak, Lublin 2004, ss. 454.
 30. Piotr Nowaczyński,  Studia z literatury XX wieku,  Lublin 2004, ss. 196.
 31. Tomasz Garbol, „Chrzest ziemi". Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006, ss. 474.  
 32. Maciej Nowak, Koncepcja dziejów w powieściach historycznych. Teodor Jeske-Choiński, Zofia Kossak, Hanna Malewska, Lublin 2009, ss. 352.
 33. Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, Red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011, ss. 552.
 34. Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku.Antologia, T. I 1900-1940. Oprac. J. Kaczorowski, Lublin 2012, ss. 444.
 35. Tomasz Garbol, Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013, ss. 550.
 36. Paweł Panas, Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Lublin 2012, ss.225.
 37. Agnieszka Bielak, Krytyka literacka w "Verbum", Lublin 2013, ss. 239.
 38. Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej, red. P. Panas, Lublin 2013, ss.200.
 39. Sensualność a religia w literaturze, red. A. Bielak, Lublin 2013, ss.143.
 40. Czytanie Bobkowskiego, red. M. Nowak, Lublin 2013, ss. 153.
 41. Osoba czy tekst?, red. A. Bielak, Lublin 2015, ss. 147.
 42. Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, Lublin 2015, red. A. Bielak, ss.198.
Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2016, godz. 10:45 - Agnieszka Bielak