ks. diakon dr Piotr Siwicki, adiunkt
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski 1. Telefon: (081) 445 43 30
 2. Zainteresowanie naukowe: wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XVI-XX w., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dziejów diecezji chełmskiej w XIX w., duszpasterstwa wojskowego dla wiernych Kościołów wschodnich w Wojsku Polskim w XX w., stosunku władz państwowych do Kościołów wschodnich po II wojnie światowej, miejsca mniejszości etnicznych w Kościele greckokatolickim; ukraińska myśl konserwatywna (Wacław Lipiński/Wiaczesław Łypynśkyj i jego szkoła)
 3. Czas i miejsce zajęć
 4. Wybrane publikacje:
  • Artykuły unijne z 1595 roku jako świadectwo poglądów hierarchów ruskich na kwestię modelu jedności kościelnej, „Nurt SVD” 29(1995),  nr 4, s. 3-26;
  • Meandry tożsamości „Rusi zjednoczonej”, „[w:] Lubelszczyzna, t. 2: 1996, s. 9-21;
  • „Porządek nabożeństwa cerkiewnego” z 1815 roku. U źródeł historiograficznego  mitotwórstwa, [w:] Religie-edukacja-kultura. Księga pamiątkowa dedykowana  Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 205-216;
  • Metropolita Andrzej Szeptycki a reżim hitlerowski w świetle wspomnień Józefa Lebedowicza, [w:] Kościół-Społeczeństwo-Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi  Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej,  red. J. Drob i in., Lublin 2004, s. 241-249;
  • Duszpasterstwo greckokatolickie w Wojsku Polskim 1918-2003, [w:] Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J.Ziółek i in., Lublin 2004, s. 383-407.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011, godz. 21:40 - Grzegorz Bujak