• W skład rady wydziału wchodzą:
  1. Rektor;
  2. dziekan jako przewodniczący;
  3. prodziekan lub prodziekani;
  4. profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy;
  5. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10 % składu rady;
  6. wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10 % składu rady;
  7. wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20 % składu rady.
 • W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku działającego w Uniwersytecie.
 • W posiedzeniach rady wydziału na zaproszenie dziekana mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inne osoby.

 

 • Rada wydziału zajmuje się sprawami dotyczącymi nauki, nauczania i wychowania na wydziale. Czuwa nad rozwojem badań naukowych, nadzoruje realizację podjętych uchwał oraz działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników.
 • Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
  1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
  2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów lub doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwą komisję senacką, programów studiów;
  3. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwą komisję senacką, programów studiów podyplomowych, kursów i szkoleń;
  4. wybór dziekana i prodziekana lub prodziekanów;
  5. przeprowadzanie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora;
  6. nadawanie stopni doktora habilitowanego, doktora i licencjata nauk kościelnych oraz tytułu zawodowego;
  7. opiniowanie wniosków w sprawach zatrudniania nauczycieli akademickich;
  8. przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawach tworzenia na wydziale instytutów i katedr oraz innych jednostek naukowo-dydaktycznych i badawczych;
  9. przyjmowanie rocznych sprawozdań dziekana i dyrektorów instytutów.
 • Rada wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
 • Rada wydziału może przekazywać dziekanom lub powołanym przez siebie komisjom część swoich kompetencji, które nie są ustawowo zastrzeżone dla rady.

 

 • Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan co najmniej raz na dwa miesiące, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 • Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej piątej liczby członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 • Uchwały rady wydziału w sprawach personalnych są podejmowane bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady wydziału, w głosowaniu tajnym.
 • W innych sprawach uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady wydziału. W sprawach tych tajne głosowanie przeprowadza się tylko wtedy, gdy wnioskuje o to co najmniej jeden z członków rady wydziału.

 

 • Uchwały rady wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana, pracowników, doktorantów i studentów wydziału.
 • Od uchwały rady wydziału dziekanowi służy odwołanie do Senatu.
 • Senat uchyla uchwałę rady wydziału sprzeczną z ustawą, Statutem, uchwałą Senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającą ważny interes Uniwersytetu.

Na podstawie Statutu Uniwersytetu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 06:25 - Andrzej Zykubek