Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

 

zaprasza na konferencję naukową

 

Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich

Sandomierz, 7 kwietnia 2014

Miejsce Konferencji – ul Mariacka 9 (Budynek Kurii/Instytutu Teologicznego w Sandomierzu)

 

6 kwietnia 2014 (niedziela) – godz. 16:00 - zbiórka przy wejściu do Ratusza (ul. Rynek) – zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem

 

P r o g r a m   K o n f e r e n c j i

 

08:15 – 09:00 – Rejestracja uczestników (parter – obok Sali Papieskiej)

09:00 – Przywitanie uczestników – dr Damian Gil (KUL)

Otwarcie konferencji – ks. prof.dr hab. Tomasz Rakoczy – Dziekan WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

prof. zw. dr hab. Edward Skrętowicz – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Wystąpienia zaproszonych gości

 

Sesja wprowadzająca – Sala Papieska

Przewodniczy – dr Damian Gil (KUL)

 

09:20-09:40 – prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (UAM) – „Orzecznictwo TK w kwestiach intertemporalnych w polskim procesie karnym”

09:40-10:00 – prof. dr hab. Krzysztof Woźniewski, mgr Wioletta Niemiec (UG) – „Skuteczność czynności procesowych w polskim prawie karnym procesowym – pojęcie i warunki”

10:00-10:15 – dr Krzysztof Kozłowski (UJ, TK) – „Czynności procesowe związane z wydaniem obywatela polskiego za granicę – wybrane zagadnienia konstytucyjnoprawne”

 

Panel I – Karny (Sala Papieska)

Przewodniczy – prof.dr hab. Hanna Paluszkiewicz (UAM)

 

10:20-10:40 – prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski (UMCS) – „Kwestia spoczywania terminów zawitych w polskim procesie karnym”

10:40-11:00 – prof. dr hab. Cezary Kulesza (U. w Białymstoku) – „Skutki nieefektywnej reprezentacji procesowej w postępowaniu karnym – prawo polskie i standard europejski”

11:00-11:15 – dr Szymon Pawelec (UW) – „Prawo oskarżonego do milczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zagadnienia wybrane”

11:15-11:30 – przerwa kawowa

11:30-11:45 – dr Ewa Kruk (UMCS) – „Skutki wyłączenia sędziego w świetle standardów międzynarodowych”

11:45-12:00 – dr Damian Gil (KUL) – „Skutki wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego de lege lata i de lege ferenda”

12:00-12:15 – mgr Kamila Majchrzak, mgr Piotr Misztal (UŁ) – „Instytucja zawieszenia biegu terminu zawitego dla strony na czas rozpoznania jej wniosku o ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu i jej znaczenie dla skutecznego dokonania czynności”

12:15-12:30 – mgr Marzena Andrzejewska (UJ) – „Rzetelność procedury z wyznaczeniem pełnomocnika z urzędu w postępowaniu kasacyjnym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

12:30-12:45 – mgr Marta Mozgawa-Saj (UMCS) – „Zasada specjalności w postępowaniu ekstradycyjnym”

12:45-13:00 – mgr Anna Grochowska, mgr Łukasz Wiśniewski (UW)  - „ Przeszukanie pomieszczenia w polskiej procedurze karnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

13:00-13:15 – mgr Łukasz Jagiełłowicz (UW) – „Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia”

13:15-13:45 – dyskusja

Przerwa obiadowa

Panel II – Karny (Sala 17 – I piętro)

Przewodniczy – dr Filip Ciepły (KUL)

 

10:20-10:40 – prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska (UW)– „Przewlekłość postępowania karnego i jej skutki w świetle standardów europejskich”

10:40-11:00 – prof. dr hab. Jacek Izydorczyk (UŁ) – „ Skutki prawne wniesienia apelacji karnej w zakresie reguł ne peius”

11:00-11:15 – dr Dariusz Kużelewski (U. w Białymstoku) – „Forma elektroniczna czynności procesowych w postępowaniu karnym – zagadnienia wybrane”

11:15-11:30 – przerwa kawowa

11:30-11:45 – dr Jakub Kosowski (UMCS) – „Czynności procesowe dokonywane na odległość w polskim procesie karnym”

11:45-12:00 – dr Barbara Dudzik (UMCS) – „ Problematyka doręczeń a wznowienie postępowania sądowego (art. 540b k.p.k.)”

12:00-12:15 – dr Łukasz Chojniak (UW) – „Skutki niekorzystnych dla oskarżonego czynności procesowych dokonanych przez jego obrońcę”

12:15-12:30 – mgr Maciej Andrzejewski (UJ) – „Rozważania o dopuszczalności pobrania wymazu śluzówki policzka w warunkach art. 308 k.p.k.”

12:30-12:45– mgr Łukasz Łukowski (UŁ) – „ Nowelizacja przepisów o przesłuchaniach jako implementacja dyrektyw unijnych”

12:45-13:00 – mgr Paweł Dębowski (UJ) – „ Efektywność kontroli i utrwalania treści innych rozmów niż rozmowy telefoniczne w polskim procesie karnym na tle instytucji tzw. „wielkiego” podsłuchu (der „große Lauschangriff) funkcjonującej w niemieckim procesie karnym”

13:00-13:15 – mgr Agata Jakieła (KUL) – „Komparatystyczne ujęcie wniosku o uchylenie lub zmianę w trybie art. 24 k.k.w.”

13:15-13:30 – mgr Katarzyna Kochel (UŁ) – „Czynności procesowe dotyczące biegłego i jego opinii w polskiej i niemieckiej procedurze karnej”

13:30-14:00 – dyskusja

Przerwa obiadowa

Panel III – Cywilny (Sala Papieska)

Przewodniczy – prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski (UMCS)

 

14:30-14:45 – dr Anna Kościółek (URz) – „Skuteczność wnoszenia pism procesowych droga elektroniczną w sądowym postępowaniu cywilnym”

14:45-15:00 – mgr Jakub Pawłowski (UAM) – „Powództwo o ustalenie z art. 189 k.p.c.”

15:00-15:15 – mgr Patrycja Bona (UG) – „ Francusko – belgijska klauzula astreite jako sposób na sprawą regulację stosunków na czas trwania postępowania sądowego”

15:15-15:30 – mgr Dominika Zybała (KUL) – „Cywilnoprocesowe skutki wniesienia apelacji w systemie common law”

15:30-15:45 – mgr Kamil Wiciński (KUL) – „Wpływ elektronicznych czynności procesowych na efektywność postępowania cywilnego – analiza rozwiązań europejskich”

15:45-16:00 – mgr Kamila Czekaj (UŁ) – „Skutki zabezpieczenia dowodów w angielskiej i polskiej procedurze cywilnej”

16:00-16:15 – mgr Dariusz Kała (KUL) – „ Wpływ klauzuli porządku publicznego na skutki uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń sądowych w europejskim prawie procesowym cywilnym”

16:15-16:30 – mgr Marcin Kostwiński (UŁ) – „Skutki czynności procesowych a instytucja ferii sądowych (na przykładzie prawa austriackiego, niemieckiego i szwajcarskiego)”

16:30-17:00 – dyskusja

Podsumowanie – dr Anna Kościółek   

Słowo końcowe – dr Damian Gil

 

Panel IV – Administracyjny (Sala 17 – I piętro)

Przewodniczy – dr Krzysztof Kozłowski (UJ, TK)

 

14:30-14:45 – dr Artur Lis (KUL) – „Wybrane zasady postępowania administracyjnego w świetle standardów europejskich”

14:45-15:00 – mgr Przemysław Nowakowski (UŁ) – „Skutki wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w świetle standardów wybranych państwa europejskich”

15:00-15:15 – mgr Aleksandra Krajewska (UŁ) – „Wymiana informacji podatkowych – problematyka związana z wdrożeniem prawa UE”

15:15-15:30 – mgr Aneta Makowiec (UJ) – „Rozważania na temat Europejskiego Poświadczenia Spadkowego”

15:30-15:45 – mgr Agnieszka Sznajder (UMCS) – „Wznowienie postępowania administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej”

15:45-16:00 – mgr Kamil Miśtal (UŁ) – „Wniesienie skargi na bezczynność organu – standardy europejskie a realia polskie”

16:00-16:15 – mgr Elżbieta Giża (KUL) – „Ugoda administracyjna i jej skutki w polskim i niemieckim systemie prawnym”

16:15-16:30 – mgr Krzysztof Puzio (KUL) – „Standardy europejskie wynikające z prawa do dobrej administracji na gruncie postępowania administracyjnego i sądowoadministarcyjnego”

16:30-16:45 – mgr Błażej Pawlik (KUL) – „Czynności organów podatkowych a realizacja zasad prawa podatkowego w polskim i niemieckim systemie prawa”

16:45-17:15 - dyskusja

Podsumowanie – dr Artur Lis

Słowo końcowe – dr Filip Ciepły

 

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014, godz. 10:51 - Filip Ciepły