Socjologia gospodarki i Internetu

zobacz.pdf 

Charakterystyka specjalizacji:

       Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, w ramach dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów dla potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, w roku akademickim 2009/2010 wprowadziła specjalizację Socjologia gospodarki i Internetu. Dzięki wypracowaniu nowoczesnych standardów kształcenia, zatrudnieniu specjalistów oraz szczegółowej analizie potrzeb rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy, działania edukacyjne podejmowane w ramach tej specjalizacji pozwoliły na wprowadzenie nowych przedmiotów w języku polskim i angielskim, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych studentów.

     Prowadzone warsztaty, treningi, gry symulacyjne, specjalistyczne zajęcia w języku angielskim wpłyną na uzyskanie dodatkowych umiejętności przydatnych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.Socjologia gospodarki stanowi dział socjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii ogólnej oraz innych subdyscyplin socjologicznych do opisu i wyjaśniania zjawisk gospodarczych. Zwraca szczególną uwagę na społeczno-kulturowe aspekty zjawisk gospodarczych takich, jak: tradycje historyczne, mentalność, uznawane wartości i cele życiowe, postawy i nawyki ekonomiczne. Ważnym przedmiotem badań jest instytucjonalizacja wzorów działań ekonomicznych ludzi, motywacji, przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej, wartości pośredniczących w procesach wymiany społeczno-ekonomicznej, wzajemnych zależności między funkcjonowaniem gospodarki a charakterem systemu społeczno-politycznego.

         Socjologia Internetu jest względnie nową, ciągle rozwijającą się subdyscypliną socjologii (ang. Sociology of Internet, Sociology of Cyberspace), zajmującą się badaniem wpływu Internetu na relacje międzyludzkie, a także teoretycznych implikacji tego wielokierunkowego procesu dla redefinicji wielu klasycznych pojęć socjologicznych. Celem specjalizacji będzie pogłębienie wiedzy na temat problematyki badań nad społecznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami korzystania z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki przemian wzorów uspołecznienia jako bezpośrednich implikacji procesu informatyzacji współczesnych społeczeństw.

       Katedra prowadzi w ramach specjalizacji Socjologia gospodarki i Internetu następujące przedmioty specjalizacyjne: Socjologia gospodarki, Marketing, Socjologia Internetu, Analiza sieci społecznych, Internet w gospodarce, Zarządzanie projektami europejskimi, Warsztat umiejętności trenerskich. Gra szkoleniowa, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Socjologia organizacji, Socjologia pracy i bezrobocia, Socjologia konsumpcji, Metody badań marketingowych, Zarządzanie kapitałem społecznym w sieci, Antropologia organizacji, Trening menedżerski. Gra kierownicza, Ilościowe metody badań rynkowych oraz dwa przedmioty do wyboru w języku angielskim: Network Transformation of Polish Society, Communities in Cyberspace.

 

PROFIL ABSOLWENTA:

      Absolwenci specjalizacji Socjologia gospodarki i Internetu przyswoją niezbędną wiedzę w zakresie produkcji, dystrybucji oraz użycia wiedzy i informacji, które uznane zostały za najważniejsze czynniki prowadzące do rozwoju gospodarczego. Nauczą się zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem społecznym w sieci, transformacją sieciową, a także, a może przede wszystkim, wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce. Skala zapotrzebowania na pracowników sektora nauki, badań i rozwoju, usług społeczeństwa informacyjnego oraz przemysłu opartego na najnowszych technologiach (e-marketing, e-reklama, e-rozrywka, Social Web Economy)  pozwala na prognozowanie dużej siły rynkowej absolwentów specjalizacji Socjologia gospodarki i Internetu.

      Powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy pozwala na włączenie specjalizacji Socjologia gospodarki i Internetu w nurt badawczy programów kształcących specjalistów dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Chcemy tego dokonać poprzez cykl profesjonalnych wykładów, interesujące warsztaty sprawdzające wiedzę w praktyce, spotkania z ludźmi biznesu, którzy wiedzą jak osiągnąć sukces.

      Nasi absolwenci pracują w firmach i działach zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, agencjach reklamowych, firmach szkoleniowych, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i agendach rządowych, instytucjach badawczych, firmach z branży IT,  prowadzą własną działalność gospodarczą, i wielu innych.

 

 Opr. Alina Betlej

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2010, godz. 11:07 - Alina Betlej