SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Prezentacja specjalizacji.ppt


1. Charakterystyka specjalności
Celem specjalności jest przygotowanie socjologów do zarządzania i organizacji usług społecznych. Zajęcia specjalności zapoznają z problemami i zjawiskami społecznymi, nurtującymi współczesne społeczeństwa (ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, starością, ochroną zdrowia, zjawiskami patologii społecznej) oraz zasadami diagnozowania, przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Ponadto zajęcia są ukierunkowane na przekazanie wiedzy, nabycie umiejętności i ukształtowanie postaw także z zakresu problematyki zdrowia, analizowanej w ujęciu socjologicznym, w nawiązaniu do współczesnych koncepcji zdrowia publicznego i promocji zdrowia, kładących nacisk na znaczenie prozdrowotnych stylów życia, środowisk sprzyjających zdrowiu oraz upodmiotowienia ludzi w działaniach na rzecz zdrowia jako kluczowych czynników społecznych determinujących stan zdrowia jednostek i społeczeństwa.

2. Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:

Absolwent specjalności:
·    Posiada wiedzę o podstawach socjologii problemów społecznych i zdrowia, zbudowaną na dorobku nauk społecznych (socjologii, w tym socjologii zdrowia, choroby i medycyny, polityki społecznej, psychologii, zrządzania, aksjologii, prawa)
·    Zna pojęcia, teorie i koncepcje dotyczące definicji problemów społecznych,
·    Wykazuje znajomość: problemów społecznych, patologii, oraz sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom
·    Posiada wiedzę na temat technik i metod reintegracji społecznej
·    Zna i rozumie zasady aktywnego rynku pracy oraz integracji zawodowej
·    Rozumie funkcjonowanie polityki społecznej i systemów ubezpieczeń społecznych.
·    Rozumie proces rozwoju osobniczego od dzieciństwa, poprzez dojrzałość do starości, z uwzględnieniem specyfiki sytuacji i potrzeb ludzi starych oraz wynikających stąd implikacji dla polityki społecznej,
·    Zna podstawy psychologiczne zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem
·    Zna podstawowe założenia promocji zdrowia, z uwzględnieniem socjologicznej i biomedycznej wiedzy na temat prozdrowotnych stylów życia oraz czynników zagrożenia zdrowia człowieka
·    Zna kluczowe zasady przygotowania i prowadzenia prezentacji oraz mechanizmy komunikacji z grupą odbiorców

W zakresie umiejętności:
·    Potrafi rozpoznać, zdefiniować problemy społeczne
·    Potrafi krytycznie interpretować informacje z piśmiennictwa
·    Potrafi wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji
·    Potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze ( gwarantują to zajęcia warsztatowe i terenowe)
·    Potrafi przeprowadzić diagnozę społeczną w oparciu o poznane techniki i metody, stworzyć mapy zasobów i potrzeb
·    Potrafi wskazać główne problemy społeczne i grupy nimi dotknięte
·    Ma umiejętność planowania rozwiązywania problemów zdrowotnych własnych, rodziny i podopiecznych, zwłaszcza powiązanych ze stylami życia
·    Potrafi udzielić porady w zakresie promocji zdrowia, nakierowanej na zwiększenie świadomości zdrowotnej, uwzględniającej kwestie prozdrowotnych stylów życia i zachowań zagrażających zdrowiu, a także medycznych działań profilaktycznych,
·    Potrafi napisać i zrealizować projekt z zakresu tematyki socjologii problemów społecznych i zdrowia
·    Potrafi pracować w zespole
·    Posiada znajomość obsługi komputera (w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji multimedialnej)
·    Potrafi przedstawić wybrane problemy społeczne w formie ustnej, lub pisemnej w sposób adekwatny do poziomu odbiorców
·    Potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników
·    Potrafi formułować problemy badawcze związane z socjologią problemów społecznych i zdrowia, jak i własnych bardziej szczegółowych zainteresowań

W zakresie postaw (profesjonalizmu zachowań):
·    Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami służb społecznych
·    Posiada samodzielność i niezależność w działaniach profesjonalnych
·    Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu
·    Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się
·    Ma wrażliwość na problemy psychospołeczne wynikające z niepełnosprawności i przewlekłej choroby, z uwzględnieniem kwestii adaptacji etc.,
·    Okazuje szacunek wobec innych osób i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych
·    Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów

Sposoby oceny osiągnięcia powyższych efektów kompetencji
(wybrane przykłady)

W zakresie wiedzy:

- Egzaminy ustne

W zakresie umiejętności

- Stworzenie mapy zasobów i potrzeb
- Przygotowanie wystąpień, prezentacji multimedialnych
- Realizacja zleconego zadania
- Projekt

W zakresie postaw i zachowań

- Obserwacja przez nauczyciela prowadzącego – podczas prezentacji i zajęć
- Ocena przez kolegów
- Samoocena

3. Sylwetka absolwenta i jego perspektywy zawodowe
Specjalność zapewnia przygotowanie socjologów do pracy w instytucjach i organizacjach, których celem jest diagnozowanie, rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym, jak i wsparcie organizacyjne pracy socjalnej, stanowiącej jeden z ważniejszych obszarów działania nowoczesnej polityki społecznej. Specjalność w zakresie socjologii problemów społecznych i zdrowia jest odpowiedzią na wymogi stawiane przez UE polskiemu rynkowi usług społecznych, systemowi pomocy społecznej i szeroko rozumianej polityki społecznej. W toku nauczania w ramach specjalności student otrzymuje przygotowanie do realizacji podstawowych działań z zakresu:
·    Diagnozowania i planowania strategii zmiany w dziedzinie szeroko rozumianych problemów społecznych.
·    Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, ukierunkowanych w szczególności na podnoszenie świadomości zdrowotnej jednostek i grup społecznych, a także promowanie indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie poprzez podejmowanie prozdrowotnych stylów życia oraz tworzenie strukturalnych możliwości dla zmiany zachowań.

Socjolog – absolwent specjalności – zawodowo będzie mógł funkcjonować jako konsultant ds. zarządzania i organizowania usług społecznych, jak i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej, a posiadając podstawowe przygotowanie w zakresie zdrowia publicznego, w tym zwłaszcza promocji zdrowia, będzie mógł we wskazanych obszarach kompetencyjnych odnosić się do problematyki zdrowotnej w jej aspektach społecznych i jednostkowych.

Będzie przygotowany do pracy w:
·    instytucjach krajowych i europejskich o charakterze pomocowym i opiekuńczym, w dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej: Regionalnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Urzędach Wojewodów, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, świetlicach i klubach socjoterapeutycznych,
·    jednostkach administracji państwowej i samorządowej: jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, sanatoriach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych – do wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej,
·    instytucjach pozarządowych działających w sektorze usług społecznych,
·    średnich i dużych przedsiębiorstwach w działach public relations, będących odpowiedzialnymi za kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem społecznym,
·    dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych ze świadczeniami usług społecznych, w tym pracy socjalnej dla produkcyjnej kadry pracowniczej,
·    firmach szkoleniowych,
·    firmach consultingowych, działających w sektorze medycznym
·    organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Powyższe kompetencje będą możliwe do osiągnięcia dzięki przedmiotom przygotowującym studenta teoretycznie jak i pod kątem działań praktycznych. Pozwalają na to zajęcia teoretyczne, a zwłaszcza bardzo rozbudowany blok zajęć praktycznych:

4. Przedmioty specjalności:

1.    Aksjologia służb społecznych
2.    Podmioty ekonomii społecznej w usługach społecznych
3.    Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
4.    Instytucje i organizacje pomocy społecznej
5.    Superwizja w świadczeniu usług publicznych
6.    Patologie społeczne
7.    Podstawy diagnozy społecznej
8.    Wybrane zagadnienia z problematyki marginalizacji i integracji społecznej
9.    Profilaktyka uzależnień
10.    Rodzina wobec problemów społecznych
11.    Rola Kościoła w rozwiązywaniu problemów społecznych
12.    Socjologia problemów społecznych
13.    Socjologia zdrowia i promocji zdrowia
14.    Polityka społeczna Unii Europejskiej
15.    System ubezpieczeń społecznych w Polsce
16.    Wybrane elementy moralności społeczeństwa polskiego
17.    Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej
18.    Wybrane zagadnienia socjologii wychowania
19.    Wybrane zagadnienia socjologii organizacji i zarządzania
20.    Wybrane zagadnienia z prawa karnego i administracyjnego
21.    Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i prawa pracy
22.    Zarządzanie projektami europejskimi
23.    Społeczeństwo obywatelskie w działalności służb społecznych

·    Ćwiczenia obowiązkowe – 90 godzin w tym zajęcia terenowe mające na celu kontakt z instytucjami i potencjalnymi pracodawcami
·    Warsztaty specjalizacyjne – 105 godzin, zajęcia te łączą w sobie działanie w terenie kontakt z instytucjami, liderami lokalnymi i pracę w grupie
·    Konwersatoria – 75 godzin


Bardzo ważny, z punktu widzenia charakteru uczelni oraz jej misji promującej wartości i postawy zgodne z zasadami chrześcijańskimi i katolickiej nauki społecznej, jest blok przedmiotów kształtujących zachowania i postawę studentów zgodnie z tymi wartościami.

 

Socjologia problemów społecznych i zdrowia

 

Problemy społeczne

Diagnoza społeczna, zarządzania i organizowania usług społecznych

Zdrowie publiczne

Socjologia problemów społecznych

 

Profilaktyka uzależnień

 

Socjologia zdrowia i promocji zdrowia

 

Podmioty ekonomii społecznej w usługach społecznych

 

Podstawy diagnozy społecznej

 

Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej

 

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

 

Społeczeństwo obywatelskie w działalności służb społecznych

 

 

 

Instytucje i organizacje pomocy społecznej

 

Wybrane zagadnienia z problematyki marginalizacji i integracji społecznej

 

 

Patologie społeczne

 

Superwizja w świadczeniu usług publicznych

 

 

Rodzina wobec problemów społecznych

Zarządzanie projektami europejskimi

 

 

Rola Kościoła w rozwiązywaniu problemów społecznych

Wybrane zagadnienia socjologii wychowania

 

Aksjologia służb społecznych

Wybrane zagadnienia socjologii organizacji i zarządzania

 

 

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Wybrane zagadnienia z prawa karnego i administracyjnego

 

 

Wybrane elementy moralności społeczeństwa polskiego

 

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i prawa pracy

 

 

Polityka społeczna Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2011, godz. 21:50 - Alina Betlej