ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • znajomości zasad funkcjonowania społeczeństwa informatycznego i sieci społecznych oraz nowoczesnych narzędzi analizy opinii publicznej i rynku
  • projektowania, monitorowania i ewaluowania programów służących rozwiązywaniu kwestii społecznych, jak wykluczenia, emigracja, zdrowie i choroba, turystyka i sport
  • opisu i przedstawienia rzeczywistości z zastosowaniem najnowszych technik informatycznych i audiowizualnych

Zawody:

  • specjalista ds. badań społecznych
  • statystyk
  • specjalista ds. badań rynkowych i marketingowych
  • specjalista integracji społecznej
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 13:03 - Magdalena Kargol