Koordynator Sekcji: Arkadiusz Bogucki

Opiekun sekcji: dr Piotr Pomorski - adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego

 

1.I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego.

Koło Naukowe Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 15 – 16 marca 2013 zorganizowało dwudniowy cykl wykładów i szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Głównym tematem wystąpień były trendy w podatkach dochodowych w 2013 roku. Pierwszy dzień miał charakter wyłącznie teoretyczny, wykłady prowadzili czołowi przedstawiciele nauki prawa podatkowego w Polsce. Drugi dzień miał charakter warsztatowy, zaproszeni zostali wybitni doradcy podatkowi, którzy prowadzili warsztaty z zakresu optymalizacji podatkowej w podatku od osób prawnych. Złożyli oni ofertę płatnych praktyk wakacyjnych w zamian za poprawne rozwiązanie konkretnego stanu faktycznego w podanym terminie. Nieobecni członkowie Sekcji zostali niezwłocznie zawiadomieni o zadaniu konkursowym.

 

2.Szkolenie z zakresu sporządzania pism procesowych w postępowaniu podatkowym.

Dnia 19 kwietnia 2013 odbyły się warsztaty z zakresu postępowania podatkowego. Na potrzeby szkolenia każdy chętny został zaopatrzony w zbiór wzorów pism na podstawie których prowadzący omawiał konkretne stany faktyczne. Liczba osób, która wzięła udział w szkoleniu wyniosła ok. 30.

 

3.Wniosek o rozszerzenie właściwości uniwersyteckiej poradni prawnej przez utworzenie Kliniki prawa podatkowego.

Pismo w przedmiotowej sprawie zostało złożone do Dziekana WPPKiA KUL w dniu 12 czerwca 2013 roku. Wniosek nie został uwzględniony jednak Sekcja nadal stara się o powołanie samodzielnej Kliniki prawa podatkowego przy Uniwersyteckiej Poradni Prawa KUL wraz ze zmianami w Programie Studiów na rok akademicki 2014/2015. Na chwilę obecną porady z zakresu prawa podatkowego i bankowego udzielane są przez członków Sekcji pod auspicjami Kliniki prawa administracyjnego Uniwersyteckiej Poradni Prawa KUL.

 

4.Współorganizacja konferencji naukowej „Festiwal BOSS”

Konferencja miała na celu przedstawić problematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym pomysłodawcą przedsięwzięcia było Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL. Sekcja prawa finansowego i podatkowego KNSP KUL uzyskała status współorganizatora w zamian za przygotowanie panelu podatkowego. W jego skład wchodziły cztery referaty, które obejmowały tematyką: lobbing gospodarczy, formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz studium przypadku porównujące opłacalność poszczególnych form opodatkowania. Dodatkowo zaproszono doradcę podatkowego, który miał omówić obowiązki podatnika podatku od towarów i usług. Mimo pełnej gotowości Sekcji Prawa finansowego i podatkowego KNSP KUL konferencja nie odbyła się z przyczyn zależnych od głównego organizatora.

 

5.Logotyp.

W celu silniejszego „upodmiotowienia” sekcji zlecono utworzenie profesjonalnego logotypu. Znajduje on zastosowanie na plakatach, zaproszeniach, ulotkach etc.

 

 

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2013, godz. 23:12 - Marcin Kasprzyk