Po zakwalifikowaniu na studia
komplet dokumentów można składać na trzy sposoby:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem innych osób,
 • pocztą (lub za pośrednictwem firmy kurierskiej).

Należy pamiętać o tym, żeby dokumenty były podpisane osobiście przez kandydata.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty
po zakwalifikowaniu na studia?

 • Jeśli kandydat nie ma możliwości złożenia dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną, może przesłać je pocztą na adres dziekanatu pod warunkiem dotrzymania terminu wpływu dokumentów na uczelnię.
Liczy się data wpływu dokumentów na KUL,
a nie data ich wysłania
 • Osoby przesyłające dokumenty pocztą, jeśli nie dysponują okładką na dokumenty drukowaną przez KUL, proszone są o włożenie ich do białej sznurowanej teczki.

Adresy korespondencyjne dziekanatów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 • Jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
  • posiada upoważnienie notarialne do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów lub
  • posiada upoważnienie do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów sporządzone w obecności pracownika Działu Kształcenia - Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów. W celu przygotowania takiego upoważnienia kandydat może zgłosić się do Działu Kształcenia - Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów (p. 200 w Głównym Gmachu KUL) z dowodem osobistym oraz kserokopią dowodu osobistegoosoby, która zostanie upoważniona.
 • Osoba upoważniona podpisuje się na dokumentach swoim imieniem i nazwiskiem. Osoba upoważniona, która składa dokumenty w imieniu kandydata, jest zobowiązana do okazania upoważnienia i swojego dowodu osobistego.
 • Należy pamiętać, aby zostawić osobie upoważnionej komplet wymaganych dokumentów, a w szczególności kserokopię dowodu osobistego, poświadczoną przez pracownika KUL lub przez notariusza.
 • Wskazane jest aby kandydat, który nie składa dokumentów osobiście, w terminie składania dokumentów miał dostęp do internetu. Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów na większości kierunków obejmuje wybór języka i rozwiązanie testu językowego, który przyporządkuje studenta na zajęcia z języka obcego o odpowiednim poziomie zaawansowania.

Adresy korespondencyjne dziekanatów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 • Wszystkie wydziały KUL w Lublinie
 • Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
 • Dziekanat Wydziału Zamiejscowego
  Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Dziekanat Wydziału Zamiejscowego
  Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
 • ul. Ofiar Katynia 6
  37-450 Stalowa Wola

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2016, godz. 14:24 - Magdalena Kargol