Staże dla studentów WPPKIA KUL

Projekt "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa" przewiduje w latach akademickich 2015/2016 realizację 233 programów stażowych dla i 233 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) studiów stacjonarnych niżej wymienionych kierunków:
- Prawo stacjonarne jednolite magisterskie IV/V r.,
- Europeistyka w j. angielskim: III r. I st.,

- Europeistyka w j. angielskim: II r. II st.,
- Europeistyka III r. I st.,

- Europeistyka II r. II st.,

- Prawo w biznesie II r. II st.

 

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadanie:

 

Zadanie 1. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRAWO, PRAWO W  BIZNESIE, EUROPEAN STUDIES, EUROPEISTYKA KUL (01.05.2016-30.06.2017, 140 3 m-cznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 93 3 m-cznych staży w wymiarze
120 godz./m-c).

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, itp.

 

Jakie korzyści otrzyma uczestnik stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności praktycznych przysługują korzyści takie jak:

  • wynagrodzenie w formie stypendium stażowego w wysokości 1.860,00 zł brutto/miesiąc,
  • refundacja kosztów zakwaterowania w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania do 360 zł/m-c,
  • dokument potwierdzający odbycie stażu (po jego zakończeniu),
  • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-41-66 lub mailem: stazeprawo@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 13:58 - Marlena Struś