Staże dla studentów WPPKIA KUL

Projekt "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa" przewiduje w latach akademickich 2015/2016 realizację 233 programów stażowych dla i 233 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) studiów stacjonarnych niżej wymienionych kierunków:
- Prawo stacjonarne jednolite magisterskie IV/V r.,
- Europeistyka w j. angielskim: III r. I st.,

- Europeistyka w j. angielskim: II r. II st.,
- Europeistyka III r. I st.,

- Europeistyka II r. II st.,

- Prawo w biznesie II r. II st.

 

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadanie:

 

Zadanie 1. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRAWO, PRAWO W  BIZNESIE, EUROPEAN STUDIES, EUROPEISTYKA KUL (01.05.2016-30.06.2017, 140 3 m-cznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 93 3 m-cznych staży w wymiarze
120 godz./m-c).

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, itp.

Jakie korzyści otrzyma uczestnik stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności praktycznych przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium stażowego w wysokości 1.860,00 zł brutto/miesiąc,
 • refundacja kosztów zakwaterowania w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania do 360 zł/m-c,
 • dokument potwierdzający odbycie stażu (po jego zakończeniu),
 • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-41-31 lub mailem: stazekariery@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 


 

ZAD 6

STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, I I II ST, BIOTECHNOLOGIA, I I II ST, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I I II ST (III.18-II.22, 79 staży w wymiarze 120h i 87 staży w wymiarze 480h)

Szczegółowy opis zadania

CEL: podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez studentów, rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.
KONCEPCJA STAŻU została opracowana w oparciu o: autorską koncepcję staży Biura Karier w ramach programu stażowego Najlepsi u Najlepszych, analizę ankiet diagnozujących potrzeby w zakresie staży: 60% studentów preferuje staże 120h/m-c i w Lublinie, 40%-poza Lublinem, potrzeb/oczekiwań pracodawców, którzy preferują wykorzystanie w trakcie realizacji staży koncepcji CASE STUDY z uwzględnieniem treści/zadań związanych bezpośrednio z efektami kształcenia, metodyki projektowej, dynamiki pracy zespołowej. Szczególny nacisk podczas odbywania staży zostanie położony na obsługę specjalistycznych programów, właściwych dla danego stanowiska pracy, co koresponduje z potrzebami/oczekiwaniami studentów-studenci kierunków objętych programem stażowym chcieliby najbardziej rozwijać następujące kompetencje: planowanie i organizacja pracy-61,5%, innowacyjność-68,8%, rozwiązywanie problemów-74,9%/6
ETAPY:
1-Rekrutacja- w pkt. 3.2
2-Opracowanie programu stażu. Program, przygotowany przez Koordynatora ZAD we współpracy z opiekunem studentów po stronie Jednostki Przyjmującej będzie mieć formę spisanego dokumentu i będzie zawierać m.in. cele, treści edukacyjne, min. zakres obowiązków studenta. Program stażu:
-będzie koncentrował się na uzupełnieniu kompetencji praktycznych istotnych z perspektywy danej branży oraz wymagań rynku pracy, a także na niwelowaniu luk kompetencyjnych wynikających z braków w programie kształcenia
-zostanie skonstruowany w sposób umożliwiający zgodność zakresu stażu z celami dydaktycznymi kształcenia studentów
-będzie uwzględniał proces adaptacji studenta w Jednostce Przyjmującej 
Zadania realizowane podczas stażu będą odpowiadać potrzebom studentów oraz będą wpisywać się w cele edukacyjne określone w programie stażu.
3-Podpisanie trójstronnej umowy, z określeniem m.in. zaangażowanych stron, celów edukacyjnych, praw i obowiązków stron, czasu i wymiaru h stażu, zapewnienie ubezpieczenia i (jeśli dotyczy) zakwaterowania
4-Realizacja wysokiej jakości staży dla 166 studentów, z uwzględnieniem potencjalnych ścieżek zawodowych absolwentów kierunków: architektura krajobrazu, biotechnologia, gospodarka przestrzenna, wskazanych w opisach efektów kształcenia oraz w sylwetkach absolwentów, szczególnie w sektorach strategicznych/branżach kluczowych dla rozwoju Polski, WL/m. Lublin, wskazanych w dokumentach o charakterze strategicznym, takich jak:
-sektor specjalistycznych technologii teleinformatycznych, sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, zgodnie z SOR
-biogospodarka, informatyka i automatyka, zgodnie z RSI WL
5-Monitoring staży. Staże będą monitorowane przez Koordynatora ZAD, z wykorzystaniem narzędzia informatycznego - patrz ZAD 8, pod kątem: zgodności realizowanych zadań z programem stażu, postępu w rozwoju kompetencji określonych w profilu stażu. Raz/m-c student będzie zdawać sprawozdanie ze zrealizowanych działań i efektów uczenia się do biura projektu.
6-Zakończenie i rozliczenie staży. Po ukończeniu stażu każdy student otrzyma pisemne potwierdzenie udziału w programie stażowym, opinię/referencje z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz celów edukacyjnych, a także zindywidualizowany bilans kompetencji. Zostanie też przygotowany raport końcowy zawierający ocenę stażu wystawioną przez studenta i opiekuna stażu po stronie Jednostki Przyjmującej. 

Wskaźniki realizacji celu

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

0,00

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

0,00

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

1,00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

0,00

Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS

166,00

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - moduły 1-6 (wartość minimalna 30% zgodnie z KD 13)

30,00

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

166,00

Liczba osób, które otrzymały dokument (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzający kompetencje/kwalifikacji

166,00

Liczba studentów, którzy ukończyli staże krajowe

166,00

 

ZAD 7

STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: EDYTORSTWO, I ST, FILOZOFIA, I I II ST, HUMANISTYKA CYFROWA, II ST, KOGNITYWISTYKA, I ST, RETORYKA STOSOWANA, I ST (III.18-II.22, 118 staży w wymiarze 120h i 63 staże w wymiarze 480h)

Szczegółowy opis zadania

CEL, KONCEPCJA STAŻU, ETAPY jak w ZAD 6
Realizacja wysokiej jakości staży dla 181 studentów, z uwzględnieniem potencjalnych ścieżek zawodowych absolwentów kierunków: edytorstwo, humanistyka cyfrowa, filozofia, filozofia-grupa w języku angielskim, kognitywistyka, retoryka stosowana, wskazanych w opisach efektów kształcenia oraz w sylwetkach absolwentów, np. RESEARCHER-MENEDŻER INFORMACJI, BROKER i SELEKTOR INFORMACJI, GRAFIK KOMPUTEROWY, COPYWRITER, EDYTOR, szczególnie w sektorach strategicznych/branżach kluczowych dla rozwoju Polski, WL/m. Lublin, wskazanych w dokumentach o charakterze strategicznym, takich jak:
-branża kreatywna, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury m. Lublin; Branża kreatywna (architektura, gazety i czasopisma, gry wideo, film, książki, muzyka, sztuki sceniczne i wizualne, telewizja, radio oraz reklama) z przychodami ponad pół biliona EUR(535,9 miliardów) to jeden z ważniejszych sektorów gospodarki UE. Jest trzecim największym pracodawcą po budownictwie i przetwórstwie żywności. Prawie 1/5 to młodzi ludzie, w wieku 15-29 l.(19,1%), czyli o 0,5% więcej niż we wszystkich sektorach gospodarki. W Europie Środkowo-Wschodniej ten wskaźnik jest jeszcze wyższy-tam w kulturze i sztuce pracuje o 1,3% więcej niż w pozostałych sektorach/Kultura jako źródło wzrostu gosp. w UE. Analiza rynków kreatywnych, Raport EY15
-sektor B+R, zgodnie ze Strategią Europa 2020; Zgodnie z jej założeniami, średnio w UE w 2020 3% PKB powinno być przeznaczane na badania i rozwój. Rada Europejska wyznaczyła dla PL cel określony na 1,5% PKB. WL jest ważnym uzupełnieniem pol. sfery B+R. W WL działa wiele organizacji promowania regionalnej gospodarki poprzez wspieranie przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii, w tym innowacyjnych startupów, np. LPNT, klastry, inkubatory przedsiębiorczości
Zarówno student, jak i pracodawca, na zakończenie programu stażowego, wezmą udział w badaniu, z wykorzystaniem narzędzia informatycznego - patrz ZAD 8, którego zasadniczym celem będzie ocena efektywności programu stażowego oraz diagnoza obszarów rozwojowych w kontekście modyfikacji programu kształcenia. Po zakończeniu każdej edycji programu stażowego (XII18, XII19, XII20, XII21) zostaną przygotowane raporty zawierające podsumowanie oraz wnioski służące do modyfikacji programu stażowego oraz do dalszego rozwoju programu kształcenia na kierunkach objętych wsparciem (dot. ZAD 6-7)

Wskaźniki realizacji celu

Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS

181,00

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - moduły 1-6 (wartość minimalna 30% zgodnie z KD 13)

30,00

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

181,00

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

0,00

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

0,00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

0,00

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

1,00

Liczba osób, które otrzymały dokument (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzający kompetencje/kwalifikacji

181,00

Liczba studentów, którzy ukończyli staże krajowe

181,00

 

Opis rekrutacji

 

REKRUTACJA-prowadzona zgodnie z zasadą równości szans (z uwzględnieniem przyjętych kryteriów rekrutacyjnych i założonych do osiągnięcia wskaźników), w tym bez względu na płeć, ujętych w Strategii Rozwoju KUL, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (charakter planowanych form wsparcia nie stawia żadnych ograniczeń wobec udziału ww. osób w projekcie, m.in. przez zapewnienie sal dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i niesłyszących/niedosłyszących, zasobów cyfrowych dostosowanych do potrzeb osób niewidzących/niedowidzących, transport)
1-Opracowanie Regulaminu i Formularza zgłoszeniowego
2-Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej m.in. spotkania informacyjne ze studentami, przesyłanie informacji do dziekanatów. Wykorzystanie serwisu e-kul zapewni osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do informacji. Rekrutacja będzie przebiegać w oparciu o posiadane informacje o studentach, co zapewni skuteczność.
3-REKRUTACJA będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (m.in. Kierowniczka projektu, koordynatorki) w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc:
-I st. (formalna), na podstawie analizy kompletności i poprawności złożonych dokumentów (w przypadku: osób z niepełnosprawnościami-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
-II st. (merytoryczna):

 1. c) do ZAD.6-7: na podstawie analizy WIZYTÓWEK uczestników/czek projektu, które Komisja Rekrutacyjna przedstawi pracodawcom (zawartość m.in. mocne/słabe strony, zainteresowania, zrealizowane z sukcesem projekty, odbyte kursy)-max. liczba punktów 40
  4-SELEKCJA:
  -do poszczególnych Jednostek Przyjmujących w ramach ZAD.6-7 na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej w oparciu o SCENARIUSZ przygotowany przez Jednostkę Przyjmującą. Scenariusz będzie się składać z III części dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów (kwalifikacja wg max. liczby punktów: 60)
  Udział w Komisji Rekrutacyjnej członków UKdsJK, w tym Prorektora ds. kształcenia zapewni zgodność ZAD.2-7 z efektami kształcenia na danym kierunku studiów
  Z obrad Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół z listą podstawową i rezerwową, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. W przypadku niewypełnienia założonej liczby miejsc-nabór uzupełniający. Formularze będą dostępne w biurze projektu, na e-kul, podczas spotkań informacyjnych ze studentami. Z uczestnikami/czkami projektu zostaną podpisane kontrakty.

Wskaźniki produktu

 

 1. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS

 

Jednostka pomiaru: osoby

Kobiety: 229

Mężczyźni: 118

Ogółem: 347

Źródło danych do pomiaru wskaźnika: umowy, oświadczenia, dzienniki stażu, listy obecności, sprawozdania, dokumenty z rekrutacji

Sposób pomiaru wskaźnika: weryfikowanie ww. dokumentów/informacji, pomiar: ciągły (od momentu rozpoczęcia do max. 4 tygodni od zakończenia stażu). Wyniki będą przedstawione narastająco w kolejnym wniosku o płatność (raz/kwartał) 

 1. Liczba studentów, którzy ukończyli staże krajowe

 

Jednostka pomiaru: osoby

Kobiety: 229

Mężczyźni: 118

Ogółem: 347

Źródło danych do pomiaru wskaźnika: sprawozdania, zaświadczenia/rejestr zaświadczeń, opinie/referencje, raporty końcowe, bilans kompetencji

Sposób pomiaru wskaźnika: weryfikowanie ww. dokumentów/informacji, pomiar: ciągły (od momentu rozpoczęcia do max. 4 tygodni od zakończenia stażu). Wyniki będą przedstawione narastająco w kolejnym wniosku o płatność (raz/kwartał) 

Autor: Biuro Karier
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 14:58 - Olga Żarska-Stępień