Komisja Zakładowa Solidarność im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni popiera stanowisko Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” prof. Edwarda Malca, w kwestii udziału przedstawiciela Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w posiedzeniach Komitetu Równości ETUCE. 

Z wiedzy ekspertów wiadomo, iż środowiska LGBT mają dokładnie opracowaną w skali globalnej strategię działania w obrębie, której jest tzw. marsz przez instytucje i różnorodne organizacje, mający  na celu upowszechnienie treści gender. Obecnie w Polsce z jednej strony obserwujemy wprowadzanie treści genderowych do przedszkoli i szkół wszelkiego typu.

Dowód: w Polsce treści te wprowadzono w wielu gminach, w ramach tzw. Równościowych przedszkoli. W Poznaniu podjęto próby przemycenia tej ideologii w ramach zajęć w pt. „Opowiadanie świata”. Ministerstwo Edukacji z udziałem środowisk LGBT oraz tzw. ekspertów WHO zorganizował również konferencję o standardach wychowania seksualnego dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Z drugiej strony  w ramach marszu przez instytucje wikła się NSZZ „Solidarność” w działania  Komitetu Równości ETUCE powołanego w celu realizacji wydawałoby się szczytnych celów, w których walka o równe wynagrodzenie i awans społeczny równy dla  kobiet i mężczyzn jest jedynie listkiem figowym, mającym przykryć cele ideologii gender. Fakt ten niechcący ujawniła koleżanka Maria Kotełko w liście otwartym do Przewodniczącego: cytat z listu: ”głównym celem jest wspieranie kobiet w podejmowaniu odpowiedzialnych funkcji związkowych i zawodowych, monitorowanie i przeciwdziałanie ewentualnym różnicom w poziomie płac i emerytur kobiet i mężczyzn, zmiana stereotypów ról obu płci w społeczeństwie”. Właśnie „zmiana stereotypów ról obu płci w społeczeństwie” stanowi jeden z filarów ideologii gender.

W dalszej części listu koleżanka Kotełko pisze, że działalność tego komitetu „nie ma nic wspólnego z ideologią gender, cokolwiek miałby ten termin oznaczać”. W kolejnym liście koleżanka Maria Kotełko, mająca aspiracje reprezentowania KSN „Solidarność” w ETUCE prosi o objaśnienie, co to jest „ideologia gender”.

Wyjaśniamy zatem:

1.       Wyznawcami tej ideologii są przede wszystkim aktywiści LGBT (lesbian, gay, biseksual and transeksual).

2.       Środowiska LGBT walczą z rzekomą dyskryminacją i wykluczeniem przez heteroseksualne społeczeństwo.

3.       Walka ta ma prowadzić do tzw. rewolucji gender, czyli całkowitej zmiany wartości wokół, których organizuje się społeczeństwo, by w ten sposób zatomizować i zdezintegrować społeczeństwo, wyzwolić spod heteroseksualności, która wg. Judith Butler (guru tej ideologii) jest narzucona człowiekowi przez wychowanie i kulturę. wg. tej autorki zostaliśmy „uwikłani w płeć”.  

4.       Rewolucja gender dokonuje się tzw. miękkimi środkami poprzez wprowadzenie powszechnej tolerancji a w kolejnym kroku akceptacji  dla wszelkich dewiacji seksualnych. Należy podkreślić, iż równocześnie ta powszechna tolerancja i akceptacja nie obejmuje normalnych rodzin i osób respektujących  tradycyjne wartości.

W obecnej formie możemy powiedzieć, iż jest to bardzo poważny spór cywilizacyjny o wartości wokół, których będzie się organizowało społeczeństwo. Pierwotnie aktywiści LGBT walczyli z rzekomą dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Obecnie, ich aktywność ma doprowadzić do rewolucji gender, która dokona się przez zmiany w wychowaniu dzieci. W tym celu próbuje się pozbawić rodziców wpływu na wychowanie ich dzieci przy jednoczesnej akceptacji dla tych działań całego społeczeństwa w większości nieświadomego celów. W jaki sposób rozpowszechniana jest ideologia gender? Poprzez wychowanie seksualne w skrajnie liberalnej formie aplikowane od przedszkola. W tym tzw. wychowaniu seksualnym neguje się płeć biologiczna, która wg. genderystów nie ma znaczenia. Uważają oni, iż orientacja heteroseksualna została nam narzucona przez wychowanie i kulturę, a ważne są jedynie osobiste chwilowe odczucia przeżywanej płci, które mogą dowolnie zmieniać się w ciągu życia człowieka.

Należy postawić pytanie: jakie odczucia dotyczące swojej płci może mieć dziecko w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym? Jakie skutki przyniesie seksualizacja dzieci i młodzieży? Tego przynajmniej na gruncie polskim nie wiemy. Skutki rewolucji genderowej są już obserwowane w USA o czym można przeczytać w załączniku.

Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że preambuła Statutu NSZZ „Solidarność” stanowi, że Związek opiera” swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych”, co jest w rażącej sprzeczności z ideologią gender.

Uważamy, że należy uczulić wszystkich członków naszego Związku na podstępne działania wprowadzające gender do jego struktur, szczególnie w sytuacji, gdy marsz gender przez instytucje już się w Polsce rozpoczął. Dowodem tego jest działalność pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, która na konferencji prasowej wypowiedziała się, że należy walczyć z ”rodzinnocentrycznym typem polskiego społeczeństwa”.

Aktywiści gender, jak pisze Gabriele Kuby, kamuflują rzeczywiste cele, posługując się zawsze szczytnymi hasłami: praw człowieka, nie dyskryminacji, tolerancji i akceptacji.

Jednak uważamy, że korzyści z zasiadania przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Komitecie Równości ETUCE byłyby iluzoryczne, a ta obecność legitymizowałyby działalność Komitetu. Dlatego apelujemy, by ten Komitet ignorować, a nie wchodzć w jego skład."

 

Koleżankom i Kolegom niezorientowanym w problematyce gender polecamy książki:

1. Gabriele Kuby – „Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności”.

2. Marguerite A. Peeters – „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa”

oraz wysłuchania na Youtube wykładów Gabriele Kuby na temat gender.

 

 

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodnicząca

/-/ Krystyna Andrzejewska

 

 

Niniejsze stanowisko otrzymują:

 

1.       Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pan Piotr Duda.

2.       Przewodniczący Sekretariatu Oświaty i Nauki NSZZ „Solidarność”.

3.       Komisje Zakładowe  NSZZ „Solidarność” Uczelni.

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO

Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 21.X.2013 r

 

KU NSZZ Solidarność przy UMK w Toruniu wyraża swój głęboki niepokój z powodu prób ograniczania uprawnień Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność oraz całej Rady KSN, w kwestiach związanych z reprezentowaniem Rady KSN na zewnątrz.

W sprawie przynależności do Equality Committe i wysyłania tam naszego przedstawiciela popieramy w pełni stanowisko kolegi Przewodniczącego Edwarda Malca.

 

Uważamy, że przedmiotowa sprawa wymaga dogłębnego przemyślenia i przedyskutowania, bez zbędnego pośpiechu. Co więcej, za naganne uznajemy pomijanie i stawianie innych członków Rady, poza zwolennikami danego pomysłu, przed faktem dokonanym. Nie możemy motywować zbyt pośpiesznego podejmowania decyzji w sprawie naszego uczestnictwa w Komitecie Równości tym, że „niemal wszystkie centrale związkowe z obszaru edukacji i szkolnictwa wyższego są reprezentowane w tej organizacji”. „Owczy pęd” nigdy nie powinien sankcjonować naszego postępowania!

 

NSZZ Solidarność charakteryzuje to, że od zarania swojego istnienia stoi na straży praw, wolności
i godności każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku, zdrowia, zdolności czy wykształcenia.
W związku z tym nie ma powodu, aby ten fakt udowadniać w jakikolwiek inny sposób.

 

Źle pojęta postępowość i poprawność polityczna nigdy nie powinna być argumentem skłaniającym nas do bezkrytycznego popierania i wstępowania do jakichkolwiek krajowych czy międzynarodowych organizacji, jeżeli ich cele, aczkolwiek szczytne i słuszne, oparte są na podłożu ideologicznym, które budzi nasze poważne wątpliwości.

 

Zwracamy się do wszystkich członków Rady Krajowej Sekcji Nauki o rozważenie czy mogą wziąć na swoje barki odpowiedzialność za wplątanie Naszego Związku w obszar szkodliwej i niebezpiecznej ideologii gender.

 

Perfidia i zdradliwość tej ideologii polega na tym, że tematyka gender najczęściej pojawia się w kontekście edukacji i jest ogólnie kojarzona jedynie z walką przeciw dyskryminacji płci, czyli czymś poniekąd bardzo słusznym i postępowym. Studia gender są prowadzone na renomowanych uczelniach a trenerzy gender reklamują swoje warsztaty w szkołach, przedszkolach, etc. Istnieją towarzystwa i stowarzyszenia edukacji o takich celach, zajmujące się sprawami i praktykami, które jak wynika z listu koleżanki Marii Kotełko, są teraz proponowane także KSN-owi. Za tymi instytucjami stoją organizacje o zasięgu światowym (ONZ), europejskim (UE) czy państwowym (ministerstwo edukacji, ministerstwo zdrowia) (Niedziela Ogólnopolska 24/2013 , str. 40-43) oraz (jak się dowiadujemy, o zgrozo!) także krajowe i międzynarodowe organizacje związkowe .

 

Czy wiedząc czym w rzeczywistości jest ideologia gender mamy się poddać presji tej ideologii? Czy mamy dać się ogłupić zapleczem takich autorytetów, jak wymienione wyżej organizacje i struktury?

 

Nie należy także pomijać faktu, że w naszej organizacji jest duże grono osób wierzących i praktykujących, które nie chciałyby obciążać swojego sumienia przynależnością do organizacji ateistycznych i lewackich, wrogich Bogu i wierze.

Warto przypomnieć, że preambuła naszego Statutu zawiera zapis mówiący o tym, że nasze „działania opierają się na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej”, a jednym z celów naszych działań jest „umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego”. Ideologia gender jest tego dokładnym zaprzeczeniem.

Uważamy więc, że zupełnie niepotrzebne, a nawet wręcz szkodliwe jest delegowanie naszego przedstawiciela do Komitetu Równości ETUCE.

 

W imieniu KU NSZZ „Solidarność”

Przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodniczący

/-/Stanisław Biniak

Stanowisko otrzymują;

1. Przewodniczący KK NSZZ „S”, kol. Piotr Duda

2. Przewodniczący Sekretariatu Oświaty i Nauki NSZZ „S”

3. Przewodniczący KSN NSZZ „S”, kol. Edward Malec

4. KZ NSZZ „S” Uczelni

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2018, godz. 13:19 - Dorota Marzec