Nie możemy zaakceptować ich skali, czasu (jesień i zima), tempa i sposobu w jaki zostały rozpoczęte. Jest to wydarzenie bez precedensu w dziejach Uczelni, skrajnie trudne, dla obu stron, zwłaszcza pracowników, którzy zostaną wkrótce postawieni w dramatycznej sytuacji braku pracy. Decyzja władz spada na nich nagle i bez przygotowania.

 

            Pracownicy nie są winni sytuacji w jakiej znalazł się Uniwersytet – są jej ofiarami. Poniosą konsekwencje uzależnienia Uczelni od coraz gorszej kondycji finansów publicznych, a także wielu wcześniejszych nieprzemyślanych do końca decyzji wewnętrznych. Jako przedstawiciele NSZZ „Solidarność” coraz częściej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi tych spraw. Pytające osoby mają za sobą często długoletnią pracę, wykonywaną solidnie i odpowiedzialnie, z dojrzałą świadomością i identyfikacją z KUL. Nasz Uniwersytet był dobrym pracodawcą. Jest naszym pragnieniem, aby pozostał on takim także w tym trudnym okresie. Gorąco apelujemy o poszukanie innych form rozwiązania problemu. Jeśli zwolnienia są konieczne, ze względu na dramatyczny stan finansów, jeśli nie istnieją inne drogi wyjścia prosimy Władze Uniwersytetu o takie decyzje, które będą humanitarne i chrześcijańskie, zgodne z duchem uprawianej na KUL katolickiej nauki społecznej, nauczaniem naszego Wielkiego Patrona Jana Pawła II (np. prymat osoby przed kapitałem) oraz dewizą „Veritas in Caritate” Apelujemy o uwzględnienie sytuacji rodzinnej zagrożonych zwolnieniem, ich dorobku i możliwości znalezienia pracy, przekwalifikowania i zatrudnienia na stanowiskach osób przechodzących na emeryturę. Zwolnienia nie mogą być przeprowadzane pośpiesznie i z naruszeniem procedur prawnych.

 

            Warto zaznaczyć, że społeczność, w tym także pracownicy naukowo-dydaktyczni, nie znają sytuacji finansowej Uniwersytetu. Od wielu lat nie byli informowani o kondycji materialnej Uczelni (ostatnie tego typu spotkanie przeprowadził Pan Prorektor Roman Doktór). Tych danych nie można znaleźć, ani w „Przeglądzie Uniwersyteckim”, ani na stronach internetowych. Jesteśmy skazani na zniekształcone opinie, własne domysły oraz plotki. Nic dziwnego, że zgodnie z prawidłowościami myślenia życzeniowego, sytuacja jest zwykle bagatelizowana. Np. niezależnie od ostatnich „rewelacji” Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki na temat wzrostu płac, byliśmy pytani (nie przez pracowników obsługi i administracji, a naukowo-dydaktycznych) o kolejne podwyżki. Podobne nieporozumienia utrzymują się co do pozabudżetowych źródeł finansowania Uczelni (można usłyszeć opinie, iż KUL otrzymuje wsparcie ze strony Kościoła).

 

            Niemal dwuletnie, nasze starania o spotkanie Władz minionej kadencji ze społecznością uniwersytecką nie przyniosły żadnego rezultatu mimo ich pozytywnego nastawienia. Nowe Władze wyznaczyły już datę tego spotkania. Mam nadzieję, że to spotkanie poprzedzi ewentualne decyzje Pracodawcy i choć trochę przygotuje tych, którzy znaleźli się o obliczu utraty pracy.

 

            Dobro Uniwersytetu jest wartością nadrzędną, nie może ono być jednak w pełni zrealizowane z pominięciem dobra poszczególnych osób.

W imieniu NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Tomasz Ożóg

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

1. Prof. dr hab. Paweł Smoleń  Prorektor Ds. Administracji i Finansów

2. O. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk Prorektor Ds. Rozwoju KUL

3. Prof. dr hab. Krzysztof Narecki Prorektor Ds. Dydaktyki i Wychowania

4. Prof. dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik Prodziekan Nauki i Współpracy z Zagranicą

5. Mgr Paweł Pieniężny Dyrektor Administracyjny KUL

6. Mgr Anna Łukasiewicz Kierownik Działu  Spraw Pracowniczych KUL

7. Mgr Anna Hałas Kierownik Działu Organizacyjno Prawnego KUL

8. Mgr Elżbieta Wal Kwestor KUL

9. Działy Techniczne KUL

10. Działy Administracyjno-Usługowe KUL

 

Autor: Dorota Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 10:09 - Dorota Marzec