S T A T U T

Towarzystwa Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego statutu, przepisów prawa o stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego, nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, zastępowaną dalej skrótem „Towa­rzystwo” lub „TP KUL”.

 

§ 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Pol­skiej, a jego siedzibą miasto Lublin.

 

§ 4

Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne według zasad i struktury, określonych w niniejszym statucie i na jego podstawie opracowanych regulaminach.

 

§ 5

Do Towarzystwa mogą należeć także cudzoziemcy, nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol­skiej.

 

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność nas pracy społecznej człon­ków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych.

 

§ 7

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie „Towarzystwo Przyjaciół KUL”, orłem w koronie i napisem u dołu „Bogu i Ojczyźnie”. Członkowie otrzymują legitymacje i mogą no­sić odznaki ustalone przez Zarząd Główny.

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 8

Towarzystwo jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z hierarchią kościelną. Otwarte jest dla wszystkich, którzy cele Towarzystwa uznają i gotowi są wprowadzać je w ży­cie.

 

§ 9

Celem Towarzystwa jest szerzenie idei Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno-moralnych zgodnych z nauką Ko­ścioła katolickiego.

 

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele przez działania wspierające KUL. W szczególności przez:

 1. Zjednywanie członków i pozyskiwanie środków finansowych dla Uczelni.
 2. Upowszechnianie wiedzy o Katolickim Uniwersytecie Lubel­skim Jana Pawła II, a także podnoszenie znajomości jego historii i tradycji.
 3. Organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, studiów programowych, kursów i obozów szkoleniowych, dni skupienia, pielgrzymek, imprez itp.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

 

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne. Do Towarzystwa mogą należeć osoby pełnoletnie i małoletnie w wieku 16-18 lat. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi; wykonują swoje prawa i obowiązki przez przedsta­wicieli.

 

§ 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. honorowych,
 2. zasłużonych,
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających.

 

§ 13

 1. Godność członka honorowego nadaje Rada Naczelna na wnio­sek Zarządu Głównego osobom wybitnie zasłużonym dla Towa­rzystwa i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 2. Godność członka zasłużonego nadaje Zarząd Główny osobom zasłużonym dla Towarzystwa i Katolickiego Uniwersytetu Lu­belskiego Jana Pawła II.
 3. Wszystkich dotychczasowych członków założycieli i dożywot­nich statut niniejszy uznaje za członków honorowych.
 4. Członkowie honorowi i zasłużeni otrzymują dyplomy członko­wskie, a ich nazwiska wpisuje się do księgi członków honoro­wych lub księgi członków zasłużonych. Księgi te prowadzi Zarząd Główny.

 

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmują Zarządy Od­działów na podstawie złożonej deklaracji lub pisemnego zgłosze­nia, lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń prowadzonej przez Biuro Oddziału, oraz po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki rocznej.

 

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek – w miarę możliwości – czynnego uczestniczenia w jego pracach oraz przestrzegania statu­tu i regularnego płacenia składek członkowskich.

 

§ 16

Członkowie Towarzystwa mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz czynne i bierne prawa wyborcze do władz, z wyjątkiem ograniczeń dotyczących małoletnich.

Za wszystkich członków żywych i zmarłych TP KUL oraz ofiaro­dawców wspierających uczelnię, odprawiana jest codziennie w ko­ściele akademickim Msza Święta. Członków zmarłych Towarzystwo zachowuje we wdzięcznej pamięci, a ich nazwiska wpisywane są do specjalnej księgi.

 

§ 17

Prawa i obowiązki członka wspierającego mogą określać odrębne porozumienia o przystąpieniu do Towarzystwa.

 

§ 18

Utrata członkostwa następuje przez:

 1. Wystąpienie na własne żądanie skierowane na piśmie do Zarządu Oddziału.
 2. Wyłączenie z kartoteki członków aktualnych wskutek śmierci osoby fizycznej, albo rozwiązania osoby prawnej.
 3. Wykreślenie na podstawie uchwały Zarządu Oddziału w razie zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 3 lat.
 4. Pozbawienie członkostwa orzeczeniem Sądu Honorowego.

 

§ 19

Władzami Towarzystwa są

 1. Walne Zebranie
 2. Rada Naczelna
 3. Zarząd Główny
 4. Główna Komisja Rewizyjna
 5. Główny Sąd Honorowych

Kadencja władz trwa 3 lata.

 

§ 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa, upraw­nioną do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, a w szczególności:
  1. wybór 8 członków Rady Naczelnej
  2. wybór Zarządu Głównego
  3. przyjmowanie sprawozdań
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu
  5. wybór Komisji Rewizyjnej
  6. wybór Sądu Honorowego
  7. uchwalanie wytycznych programowych
  8. wprowadzanie zmian w statucie.
 2. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie określa Rada Na­czelna, a czas kadencji delegatów trwa 3 lata.
 3. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczaj­ne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Główny co trzy lata. Nad­zwyczajne Walne Zebrania mogą być zwoływane przez Zarząd Główny w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Naczelnej, albo Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd Główny zawia­damia pisemnie delegatów, członków Rady Naczelnej i człon­ków Zarządu Głównego co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem z określonym porządkiem obrad.
 5. Do ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie z tym sa­mym porządkiem obrad ważne są bez względu na liczbę obecnych uprawnionych. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony najwcześniej w godzinę po pierwszym terminie.
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i roz­wiązania Towarzystwa.
 7. W Walnych Zebraniach biorą udział członkowie władz naczel­nych Towarzystwa z prawem głosu.

 

§ 21

 1. Rada Naczelna jest stałą władzą uchwałodawczą Towarzystwa działającą w okresach między Walnymi Zebraniami, a w jej skład wchodzą:
  1. Wielki Kanclerz KUL, względnie jego delegat,
  2. Rektor KUL,
  3. 8 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym 3 diecezjalnych referentów do spraw TP KUL, na okres kadencji,
  4. delegaci wydziałów KUL wybrani przez Rady wydziałowe, po jednym z każdej.
 2. Rada Naczelna ma prawo dokooptować do swego składu innych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu określonej wyżej.
 3. Rada Naczelna wybiera ze swego składu prezydium złożone z prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§ 22

 1. Do zakresu działania Rady Naczelnej należy w szczególności:
  1. Czuwanie nad rozwojem Towarzystwa i ustalanie wytycz­nych jego działania.
  2. Uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie oraz uchwalanie regulaminów dla Zarządu Głównego, Komi­sji Rewizyjnej (głównej i oddziałów) i Sądu Honorowego (głównego i oddziałów)
  3. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Głównego.
  4. Na wniosek Senatu KUL Rada Naczelna uchwala tworzenie wyodrębnionych funduszy na cele specjalne KUL.
  5. Rozstrzyganie spraw przedstawianych przez Zarząd Główny.
 2. Posiedzenia Rady Naczelnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie mniej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje jej prezy­dium lub prezes gdy prezydium nie wybrano. O terminie i miejs­cu posiedzenia Rady członkowie jej są powiadamiani imiennie.
 3. Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów, prze­waża głos przewodniczącego, którym z urzędu jest prezes Rady lub w jego zastępstwie wiceprezes.

§ 23

  1. Zarząd Główny składa się z 7-9 członków wybieranych przez Walne Zebranie oraz 4 przedstawicieli większych oddziałów dokooptowanych przez Zarząd Główny na wniosek dyrektora biura. Prezesem Zarządu jest Rektor KUL. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, skarbnika i se­kretarza.
  2. Zarząd Główny kieruje bieżącą pracą Towarzystwa i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem oraz Rada Na­czelną.
  3. Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszystkie spra­wy nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania i Rady Naczelnej, a w szczególności:
   1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
   2. Zwoływanie Walnych Zebrań.
   3. Wykonywanie uchwał i wytycznych Walnych Zebrań i Rady Naczelnej.
   4. Ustalanie sposobów uzyskiwania środków finansowych oraz ustalanie wysokości składek członkowskich.
   5. Zarządzanie Majątkiem Towarzystwa. Po zamknięciu roku gospodarczego Zarząd Główny przekazuje KUL czysty do­chód: może uczynić to wcześniej na podstawie własnej uchwały.
   6. Powoływanie i odwoływanie pracowników biura oraz uchwalanie regulaminu organizacji i funkcjonowania biura.
   7. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów te­renowych. Zarząd Główny może unieważnić uchwały Wal­nego Zebrania terenowych oddziałów, jeśli uchwały te są sprzeczne ze statutem.
   8. Zawieszenie działalności Zarządu oddziału i ustanowienie Kuratora sprawującego jego funkcje do wyboru nowego zarządu.
   9. Powoływanie komisji problemowych od załatwiania specjal­nych zadań.

 

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje pre­zes i na nich przewodniczy. W zastępstwie prezesa jego funkcje wykonuje jeden z wiceprezesów.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 8 członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
 3. Wszelkie pisma Zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes oraz sekretarz. W sprawach zarządzania majątkiem, a w szczególno­ści zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
 4. Funkcjonowanie Zarządu Głównego określa szczegółowo regu­lamin uchwalony przez Radę Naczelną.

 

§ 25

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 3. do 5. członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres kadencji. Członko­wie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozosta­wać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone przepisami prawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawa.
 2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, odrębnym od organu zarządzającego i niepodle­gającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Ma prawo dokonywania kontroli w każdym czasie, a obowiązana jest uczynić raz w roku oraz przed Walnym Zebraniem. Opinię swoją ma przedłożyć na piśmie z wnioskiem co do udzielenia absolutorium.
 3. Funkcjonowanie Głównej Komisji Rewizyjnej określa szcze­gółowo regulamin uchwalony przez Rade Naczelną.

 

§ 26

 1. Główny Sąd Honorowy składa się z od 3. do 5. członków wybie­ranych przez Walne Zebranie na okres kadencji. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch zastępców.
 2. Główny Sąd Honorowy jest organem rozstrzygającym spory wewnątrz Towarzystwa. Orzeczenia zapadają zwykłą większo­ścią głosów i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Funkcjonowanie Głównego Sądu Honorowego określa szcze­gółowo regulamin uchwalony przez Radę Naczelną.

 

 

Rozdział V

STRUKTURA TOWARZYSTWA I ZASADY
TWORZENIA TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 27

Towarzystwo posiada 3 stopniową strukturę organizacyjną. Może tworzyć oddziały w diecezjach oraz koła w dekanatach, parafiach i środowiskach. W diecezji może być więcej niż jeden oddział. Te­ren działania oddziału może obejmować obszar jednej lub więcej diecezji po uzyskaniu zgody właściwych biskupów diecezjalnych.

 

§ 28

 1. Zarząd Główny Towarzystwa może tworzyć oddziały jeśli licz­ba członków na danym terenie wynosi co najmniej 500 osób. Utworzenie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, określającej teren działania i siedzibę oddziału.
 2. Oddziały realizują cele Towarzystwa na terenie swojego działania. Jako terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej, a w obrocie cywilno-prawnym i wewnętrz­nej gospodarczej finansowej prowadzą działalność na podstawie upoważnień i wytycznych Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 29

W dekanatach, parafiach i środowiskach mogą być tworzone koła Towarzystwa jeśli liczba członków wynosi co najmniej 15 osób. Koła są pomocniczymi jednostkami organizacyjnymi oddziałów. Nie muszą ustanawiać one swoich władz, a działają przez wybra­nych przedstawicieli.

 

§ 30

 1. Władzami oddziału są: Walne Zebranie, Zarząd Oddziału, Ko­misja Rewizyjna i Sąd Honorowy.
 2. W spawach powoływania i funkcjonowania władz od­działowych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu.

 

§ 31

 1. W walnych Zebraniach Oddziałów mogą uczestniczyć wszyscy członkowie bezpośrednio lub pośrednio przez delegatów kół po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału oraz przedstawiciele osób pra­wnych działających na terenie oddziału i przedstawiciel Zarządu Głównego TP KUL lub delegowany pracownik biura. O Walnym Zebraniu powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Prawo udziału w głosowaniu oraz czynne i bierne prawa wybor­cze do władz oddziału mają członkowie – osoby fizyczne z ustawowymi ograniczeniami co do małoletności. Z pełni praw korzystają przedstawiciele członków – osób prawnych. Przed­stawiciele władz Towarzystwa i biura TP KUL mają prawo głosu doradczego i zgłaszania wniosków podlegających głoso­waniu uprawnionych.

 

§ 32

Do Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, i Sądu Honorowego.
 2. Udzielenie lub odmawianie Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór delegatów lub udzielenie Zarządowi Oddziału upoważ­nień do delegowania przedstawicieli na Walne Zebranie Towa­rzystwa, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Naczelną.
 4. Podejmowanie uchwał w innych sprawach oddziału, w których statut nie określa właściwości władz oddziału.

 

§ 33

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5-9 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres kadencji. Zarząd konstytuuje się wy­bierając spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarb­nika. Na mocy uchwały Walnego Zebrania oddział może powołać więcej członków Zarządu.
 2. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:
  1. Wykonywanie uchwał i wytycznych władz Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Oddziału.
  2. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału.
  3. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających To­warzystwo z zastosowaniem § 14 niniejszego statutu, prowadzenie ewidencji członków oraz stwierdzenie utraty członkostwa (§ 18 statutu).
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej oddziału w ramach pełno­mocnictw i upoważnień Zarządu Głównego.
 4. Prowadzenie zatrudnienia pracowników zgodnie z obo­wiązującym prawem.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden członków.
 7. Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Zarząd Główny je­żeli w swej działalności rażąco narusza statut Towarzystwa lub nie przejawia działalności przez okres co najmniej jednego roku.  Wówczas do czasu wyboru nowego Zarządu funkcje jego spra­wuje Kurator powołany przez Zarząd Główny.

 

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 3-5 członków wybiera­nych przez Walne Zebranie oddziału na okres kadencji.
 2. Funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej oddziału określa regula­min uchwalony przez Radę Naczelną.

 

§ 35

 1. Sąd Honorowy Oddziału składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie oddziału na okres kadencji.
 2. Funkcjonowanie Sądu Honorowego oddziału określa regulamin uchwalony przez Radę Naczelną.
 3. Orzeczenia Sądu Honorowego oddziału mogą być zaskarżone do Głównego Sądu Honorowego w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.

 

 

Rozdział VI
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 

§ 36

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, da­rowizn, spadków, zapisów, z ofiarności publicznej oraz docho­dów z własnej działalności, zwłaszcza gospodarczej.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogól­nych zasadach i po spełnieniu wymogów określonych w odręb­nych przepisach.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realiza­cji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

Zmiana statutu Towarzystwa lub rozwiązanie Towarzystwa albo zawieszenie jego działalności może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązanie, albo zawieszenia Towarzystwa może zgłosić Rada Naczelna. Likwidację przeprowadza Zarząd Główny.

 

§ 38

W razie likwidacji Towarzystwa majątek jego przeznacza się na rzecz KUL.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 03:14 - Andrzej Zykubek