STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW W RAMACH ZADAŃ 6 I 7:

DOKUMENTY W ZAKRESIE REALIZACJI STAŻU:

 


Szanowni Państwo,

przed rozpoczęciem stażu prosimy o pobranie dziennika stażu wraz z listą obecności i uzupełnianie na bieżąco, a po każdorazowym zrealizowaniu 120 godz. zadań stażowych prosimy o wypełnienie oraz dołączenie do dziennika stażu sprawozdania miesięcznego.

 

 

Osoby, które ukończyły staż, zobowiązane są w ciągu 7 dni po ukończeniu stażu dostarczyć do Biura Projektu, oprócz dziennika stażu, listy obecności i sprawozdania miesięcznego, następujące dokumenty:
1. Raport_końcowy z oceną stażu
2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu

3. Opinia/referencje od Jednostki Przyjmującej (nie ma wzoru do pobrania - forma zależna od Jednostki Przyjmującej)
4. Zindywidualizowany bilans kompetencji

 


Osoby ubiegające się o zwrot kosztów zakwaterowania proszone są o dostarczenie do Biura Projektu wraz z Wnioskiem o zwrot kosztów zakwaterowania kopii umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej na okres odbywania stażu) oraz potwierdzenia zapłaty.Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, godz. 11:25 - Joanna Brzozowiec