KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych, prawnych i stosunków
  • budowania strategii działań oraz negocjacji dotyczących relacji międzynarodowych
  • zarządzania zespołem osób i procesami dotyczącymi stosunków międzynarodowych w administracji państwowej i samorządowej

Zawody:

  • pracownik służb dyplomatycznych
  • pracownik organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych
  • pracownik środków badawczych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi

 

 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Anna Czernecka
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 13:04 - Magdalena Kargol