Logo Stowarzyszenia Równych Szans Bona Fides

 

Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES jest organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej, przyczynianie się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa lokalnego. Celami szczególnymi są:

- Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych;

- Działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie;

- Zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością;

- Przełamywanie apatii i zniechęcenia bezrobotnych do podejmowania aktywnych form poszukiwania pracy;

- Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, rozwijanie  i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu;

- Udzielanie informacji o możliwościach działań, podejmowania inicjatyw  w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej.

Od 2013 roku Stowarzyszenie realizuje na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. W ramach naszych działań zapewniamy osobom pokrzywdzonym interdyscyplinarną, bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i inną której celem jest zapobieganie negatywnym konsekwencjom doświadczonego przestępstwa. Obecnie realizujemy również inne projekty skierowane do: Dorosłych Dzieci Alkoholików, dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, osób współuzależnionych, kobiet, liderek społeczności lokalnej itp.

Więcej na stronie: http://stowarzyszeniebonafides.pl/

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2015, godz. 13:05 - Justyna Tarkowska