• Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk – kierownik katedry
  konsultacje:
  wtorek 15.50 - 16.40 (C-937)
  środa 9.10 - 10.00 (Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)

 • ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
  konsultacje: poniedziałek 18.20 - 19.10 (C-936)
                     wtorek 11.40 - 12.30 (C-936)

 • Ks. dr Michał Klementowicz - adiunkt
  konsultacje: 
  środa 7.30 - 8.20 (Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)
  czwartek 9.10 - 10.00 (Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)

 

Ks. Stanisław Dyk, prezbiter diecezji kieleckiej. Stacjonarne studia specjalistyczne z homiletyki na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył w latach 1994-1998. 8 czerwca 1998 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wydarzenie pentekostalne (Dz 2,1-47) w posoborowym przepowiadaniu polskim. Studium biblijno-homiletyczne uzyskał stopień naukowy doktora. W latach 1995-1997 odbył studia w Podyplomowym Studium Retoryki na Wydziale Filologii Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując w 1997 dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie retoryki. Od lipca 1998 roku do września 1999 roku przebywał na stypendium językowym we Włoszech, gdzie uzupełniał także swą wiedzę z zakresu homiletyki. Od 2001 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Homiletyki KUL. Najpierw został zatrudniony jako asystent, a od 2003 jako adiunkt posiadający stopień doktorski. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria) w Katedrze Homiletyki, w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, w Podyplomowym Studium Kształcenia Permanentnego w Kielcach, w Ogólnopolskie Szkole Ewangelizatorów w Krakowie. W 2008 r. przeprowadził przewód doktorski na podstawie rozprawy: Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa (Lublin 2008). W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta posiadającego stopień doktora habilitowanego. Od 2010 roku zaś został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem przez niego tytułu profesora zwyczajnego. Książka profesorska nosi tytuł: „Co głosić, aby wierzyli”. Studium homiletyczne. Lublin 2013.

Ks. Dyk jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Teologicznego Towarzystwa Naukowego w Krakowie, zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia Homiletów Polskich (wcześniej: Sekcja Homiletów Polskich); członkiem Zrzeszenia Homiletów Niemieckiego Obszaru Językowego – Arbeitsgemeinschaft für Homiletik z siedzibą w Würzburgu; członkiem Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie. Zasiada w komitecie redakcyjnym „Przeglądu Homiletycznego”, „Roczników Liturgiczno-Homiletycznych” oraz jest członkiem Zespołu Recenzentów czasopisma „Polonia Sacra” (wydawanego przy UPJPII w Krakowie). Od  2002 r. jest redaktorem naczelnym naukowego czasopisma: Przegląd Homiletyczny. Obecnie redaguje 12-y zeszyt „Roczników Teologicznych KUL”. pt. Homiletyka.

 

Ks. Michał Klementowicz, prezbiter diecezji gliwickiej. Stopień naukowy doktora nauk teologicznych uzyskał w roku 2014 na podstawie rozprawy pt. Idea proegzystencji w przepowiadaniu homilijnym biskupa Alfonsa Nossola. Studium homiletyczne, napisanej pod kierownictwem ks. dr hab. Stanisława Dyka, prof. KUL. Od 2009 roku podjął studia z zakresu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na KUL, które od 2012 r. kontynuuje przygotowując dysertację z literaturoznawstwa w ramach seminarium z komunikacji medialnej pod kierunkiem prof. Jacka Dąbały. Obydwa kierunki studiów (homiletyka, dziennikarstwo) pozwoliły ks. Klementowiczowi na podjęcie badań nad miejscem przepowiadania słowa Bożego w ramach szeroko rozumianej komunikacji społecznej.  Od roku 2014 został zatrudniony na stanowisku asystenta. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów doktoranckich w Katedrze Homiletyki oraz dla alumnów Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 18:21 - Andrzej Megger