STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Studia z zakresu administracji pozwalają zdobyć wiedzę na temat prawnych
i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, współczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji ochrony środowiska, etyki i prawa urzędniczego, informatyzacji w administracji publicznej. Zdobyta wiedza, poparta praktyką zawodową, pozwala absolwentom na podejmowanie pracy w instytucjach administracji rządowej, samorządowej, urzędach, biurach, podmiotach gospodarczych, organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach i fundacjach.
 
 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) – świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka lub filozofia lub geografia lub biologia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).


 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) – świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka (50% wyniku końcowego);

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).


 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:51 - Magdalena Kargol