STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:

Znajomość prawa UE i postaw prawa polskiego umożliwia absolwentom poszukiwaniezatrudnienia na wszystkich stopniach administracji państwowej i samorządowej.

Ze względu na wzrastający stopień współpracy gospodarczej w Europie, mogą znaleźć pracę w sektorze przedsiębiorstw, jak również w Służbie Celnej. Większość podmiotów prywatnych na rynku gospodarczym posiada również działy pozyskiwania funduszy europejskich, w których zatrudnienie mogą znaleźć nasi absolwenci.

 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

I etap: Rozmowa kwalifikacyjna – z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego),

II etap: Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (25% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Rozmowa kwalifikacyjna na studia w języku angielskim prowadzona jest w języku angielskim – z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:48 - Magdalena Kargol