ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 

W ramach studiów I stopnia student zdobywa podstawy wiedzy historycznej z poszczególnych epok oraz podstawy warsztatu badawczego - pewien zakres wiedzy fachowej oraz szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych. Ponadto podczas studiów student samodzielnie wybiera zajęcia fakultatywne (fakultatywne projekty badawcze), które służą poszerzaniu i pogłębianiu jego zainteresowań. Program studiów licencjackich zawiera także historię regionalną.

W ramach studiów I stopnia Instytut oferuje dwie specjalizacje: archiwistykę i zarządzanie dokumentacją; nauczycielską.

 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego);

b) historia (50% wyniku końcowego);

c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 12:51 - Magdalena Kargol