ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
 
 
Opis kierunku:
 

Program studiów z zakresu historii sztuki KUL od początku obejmuje możliwie pełny zakres zagadnień mieszczących się w obszarze tejże dyscypliny i jest odzwierciedleniem zainteresowań i badań pracowników dydaktycznych Instytutu. Podejmują oni różnorakie studia, zmierzające do poznania dziejów sztuki i wielorakich czynników, które ją kształtują.

Owoce tej pracy, przekazywane w procesie dydaktycznym, stanowią jeden z podstawowych elementów formujących wrażliwość estetyczną studentów, sprzyjają pogłębianiu kontaktu z dziełem sztuki, a także uczulają na różne „style odbioru" tegoż dzieła.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub historia sztuki lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna (50% wyniku końcowego);

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli historię sztuki, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 12:52 - Magdalena Kargol