KitK1

Elitarne, twórcze, międzyobszarowe!

 
 
Opis kierunku:
 

Dajemy Ci możliwości:

  • uzyskania jednego lub dwóch dyplomów licencjata na trzyletnich studiach I stopnia i jednego lub dwóch dyplomów magistra na dwuletnich studiach II stopnia, na następujących kierunkach: filologia polska, klasyczna, angielska, romańska, germańska, słowiańska, niderlandzka, filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, pedagogika, socjologia, psychologia, prawo, teologia, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

  • w przypadku kierunków realizowanych w trybie jednolitych studiów pięcioletnich, takich jak prawo, teologia, psychologia, student MISHuS ma możliwość uzyskania dyplomu magistra, pod warunkiem uprzedniego zdobycia (w ramach studiów w Kolegium MISHuS) dyplomu licencjata z jakiegokolwiek innego kierunku.
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym. Kandydaci planujący w ramach studiów w Kolegium MISHuS realizować program studiów z psychologii muszą legitymować się zdaną na poziomie rozszerzonym maturą z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka lub historia.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)

I etap – egzamin ustny obejmujący trzy pytania z zakresu historii literatury i kultury (50% wyniku końcowego)

II etap - rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku końcowego)

Celem rozmowy jest orientacja w pozaszkolnych zainteresowaniach kandydata. Jej przedmiotem jest np.: filozofia, socjologia, antropologia, psychologia, religioznawstwo, historia sztuki lub literatura obca. Problematyka rozmowy winna wykraczać poza program szkolny. Możliwe są własne propozycje wynikające ze szczególnych zainteresowań, np.: mitologia, geografia kulturowa, teatrologia, historia nauki, zjawiska kultury masowej. O tematyce rozmowy decydują kandydaci, zgłaszając dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin). Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z nich. Dobór lektur (min. 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna powinna być opracowaniem o charakterze naukowym), stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują wraz z dokumentami przy rejestracji. Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to książka o charakterze eseistycznym).

Finaliści olimpiad stopnia centralnego zwolnieni są z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:30 - Magdalena Kargol