STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Jest to pierwszy tego typu kierunek studiów w Lublinie. Studia mają charakter interdyscyplinarny i w wielowymiarowym zakresie przygotowują do podjęcia zadań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Studia w istotny sposób poszerzają zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego, uzupełniając je o treści międzynarodowe. Współczesne bezpieczeństwo państwa jest bowiem ściśle powiązane z otoczeniem zewnętrznym.
 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości)  świadectwo dojrzałości wydaje komisja egzaminacyjna powołana przez Kuratora Oświaty. Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe
 odbywają się w Campusie Majdanek
Droga Męczenników Majdanka 70 [jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 12:57 - Magdalena Kargol