STRONY DLA KANDYDATÓW →

SERWIS REKRUTACYJNY →

 


Studia
II stopnia (magisterskie) 

 

Filologia polska - rekrutacja

 

Opis

     Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie (Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust.1, pkt. 8). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra – warunkiem tegoż jest uzyskanie absolutorium, przedstawienie pracy magisterskiej oraz pozytywne złożenie egzaminu magisterskiego.

     Do odbywania studiów II stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.

     Studia trwają 4 semestry (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki), liczba godzin zajęć – zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku filologia polska – nie może być mniejsza niż 800 i – zgodnie z wytycznymi rektora KUL – większa niż 960. Szczegółowa liczba godzin zawarta jest w zatwierdzanych corocznie planach (dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 – 960 godzin). Poszczególnym zajęciom przypisane są punkty ECTS – łącznie 120.

     W planie studiów mieszczą się: zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia polonistyczne obowiązkowe (standard kształcenia dla kierunku filologia), zajęcia polonistyczne fakultatywne (uzupełniające, wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami konwersatoria i wykłady monograficzne) oraz zajęcia specjalizacyjne.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent polonistycznych studiów II stopnia posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne i pogłębione wykształcenie kierunkowe w zakresie wszystkich podstawowych działów wiedzy o literaturze i języku polskim, jeśli jest absolwentem licencjackich studiów polonistycznych lub wykształcenie ogólnohumanistyczne i kierunkowe w zakresie wybranych działów wiedzy o literaturze i języku polskim, jeśli jest absolwentem innych niż polonistyczne studiów licencjackich. W obu przypadkach zna podstawy metodologii badań filologicznych, dysponuje także specjalistyczną wiedzą z zakresu informacji naukowej. Posiada umiejętności polonistyczne w zakresie analizy i tworzenia tekstu. Jest przygotowany do pracy naukowej. Węższe kwalifikacje praktyczne zdobyte w ramach specjalizacji przygotowują do pracy w szkołach, instytucjach kultury itp.

Absolwent, który ukończył (kontynuowaną) specjalizację nauczycielską, jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent, który ukończył (kontynuowaną) specjalizację edytorską, jest specjalistą w zakresie edytorstwa, co umożliwia mu wykonywanie zawodu wydawcy w wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych. Absolwent, który ukończył specjalizację teatrologiczną, jest przygotowany do pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, może wykonywać także zawód krytyka teatralnego. Absolwent, który ukończył specjalizację krytyka artystyczna, może wykonywać zawód krytyka literackiego lub krytyka sztuki, jest także przygotowany do pracy w różnych instytucjach kultury, Absolwent, który ukończył specjalizację translatologiczną, jest przygotowany do pracy tłumacza. Absolwent, który ukończył specjalizację glottodydaktyczną, jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako języka obcego. Absolwent studiów polonistycznych o specjalizacji antropologiczno-kulturowej otrzymuje rozległą orientację we współczesnej humanistyce. Jest przygotowany do pracy na rynku mediów i szeroko pojętej kultury, w tym w placówkach kulturalnych każdego szczebla, a także w szkole w charakterze nauczyciela wiedzy o kulturze.

 

Więcej na temat niestacjonarnych studiów II stopnia  

 

Studia II stopnia (magisterskie) odbywane w trybie niestacjonarnym umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie (Prawo o szkolnictwie wyższym art. 2 ust.1, pkt. 8). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra – warunkiem tegoż jest uzyskanie absolutorium, przedstawienie pracy magisterskiej oraz pozytywne złożenie egzaminu magisterskiego.

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów polonistyki I stopnia i kierunków humanistycznych. Do ich odbywania może być dopuszczona każda osoba, która posiada tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.

Studia trwają 4 semestry (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki) i odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w semestrze). Liczba godzin zajęć – zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku filologia polska – nie może być mniejsza niż 480 (60 % minimum godzinowego realizowanego na studiach dziennych). Szczegółowa liczba godzin zawarta jest w zatwierdzanych corocznie planach (dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 – 676 godzin). Poszczególnym zajęciom przypisane są punkty ECTS – łącznie 120.

            W planie studiów mieszczą się: zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia polonistyczne obowiązkowe (standard kształcenia dla kierunku filologia), zajęcia polonistyczne fakultatywne (uzupełniające, wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami konwersatoria i wykłady monograficzne) oraz zajęcia specjalizacyjne (120 godzin zajęć dydaktycznych). Na studiach niestacjonarnych dostępna jest wyłącznie specjalizacja nauczycielska.

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015, godz. 09:37 - Urszula Jańczyk