Prawo - studia

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 
Opis kierunku:
 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego
 • prawa handlowego, finansowego i prawa pracy
 • prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej

Zawody:

 • radca prawny
 • adwokat
 • sędzia
 • prokurator
 • syndyk
 • notariusz
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • rzecznik patentowy
 
 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

jednolite magisterskie

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka (50% wyniku końcowego);

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:42 - Magdalena Kargol