Studia magisterskie z historii sztuki oferują bogaty, wszechstronny i oryginalny program kształcenia wyższego. Studenci studiów magisterskich mają możliwość pogłębionego - w stosunku do studiów licencjackich - zapoznania się z dziejami sztuki podczas zajęć, które obejmują dzieje sztuki oraz nauk o sztuce od starożytności po współczesność. Zajęcia te, rozwijające warsztat historyka sztuki w ujęciu chronologicznym, wzbogacone są o wyspecjalizowane, tematyczne wykłady monograficzne (wybierane indywidualnie wedle zainteresowań studenta), stanowiące prezentację badań poszczególnych pracowników Instytutu, zajmujących się konkretnymi zagadnieniami z dziejów sztuki. Podobnie seminaria magisterskie umożliwiają studentom swobodne rozwijanie i dalsze ukierunkowywanie swoich zainteresowań badawczych; doskonalą warsztat przyszłego historyka sztuki poprzez przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, wymagającej od studenta wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy historyczno-teoretycznej i zaprezentowania wykształconych umiejętności badawczych, samodzielnej analizy oraz interpretacji, w zgodzie z regułami nowoczesnych modeli wykładni humanistycznej.
   Dodatkowo gamę przedmiotów oferowanych na studiach magisterskich uzupełniają zajęcia z zakresu nowoczesnej kultury wizualnej i współczesnych technik wizualnych oraz zajęcia odbywające się w istniejącym Muzeum KUL, posiadającym wiele cennych dzieł sztuki.
   Studenci studiów magisterskich zapraszani są na naukowe konferencje i sympozja organizowane przez poszczególne katedry każdego roku.
   Zarówno na zajęciach kursowych, jak i szczegółowych oraz fakultatywnych wykraczamy poza wąsko zarysowane ramy historii sztuki, interdyscyplinarnie czerpiąc z osiągnięć całego wachlarza nauk i dyscyplin humanistycznych, od filozofii po najnowsze teorie kultury. Zajęcia te, oferują studentom umiejętności niezbędne we wszystkich możliwych rodzajach pracy historyka sztuki, w instytucjach takich jak, galerie, muzea, ośrodki kultury, szkoły (szczególnie szkoły plastyczne), firmy zajmujące się działalnością kulturową i artystyczną, firmy i zakłady inwentaryzacji oraz ochrony zabytków, etc.
   Kadrę naukowo-dydaktyczną w naszym Instytucie stanowią wybitni badacze, autorzy wielu liczących się w kręgach akademickich i nagradzanych książek (m.in. nominacje do Nagrody im. Jana Długosza; Nagroda "Nowych Książek"), cenieni za swoje naukowe osiągnięcia zarówno w Polsce, jak i za granicą, prowadzący aktywne badania i stale poszerzający swoją wiedzę. Instytut Historii Sztuki KUL kontynuuje tradycję wielkich historyków sztuki, którzy zapoczątkowali powojenny rozwój tej dyscypliny w Polsce i przyczynili się do jej wysokiego poziomu, takich jak: Piotr Bohdziewicz, Tadeusz Chrzanowski, Barbara Filarska, Elżbieta Grabska-Wallis, Rudolf Kozłowski, Jerzy Lileyko, Antonii Maśliński, ks. Władysław Smoleń, Elżbieta Wolicka-Wolszleger, Jacek Woźniakowski, Tadeusz Zagrodzki. Nieprzerwanie współpracujemy z innymi instytutami historii sztuki na czołowych uniwersytetach w Polsce - w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu - oraz z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018, godz. 12:21 - Ireneusz Marciszuk