Studia realizowane na Wydziale Zamiejscowym
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Cel studiów

Wyposażenie studentów w umiejętności w zakresie:

 • organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy doradcy zawodowego,
 • diagnozowania potrzeb i oczekiwań młodzieży w aspekcie sytuacji na rynku pracy,
 • rozwiązywania problemów i trudności w podejmowaniu decyzji,
 • współpracy instytucjami i pracodawcami,
 • doradzania, komunikowania się z młodzieżą.

Wykładowcy

 • wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz
 • nauczyciele doradcy z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie

Program studiów

 • Podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego,
 • Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego,
 • Poradnictwo edukacyjne i zawodowe na świecie.
 • Podstawy prawne i etyczne poradnictwa zawodowego,
 • Informacja edukacyjna i zawodowa,
 • Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego,
 • Planowanie kariery,
 • Rynek pracy,
 • Umiejętności psychologiczne w pracy szkolnego doradcy zawodowego,
 • Praktyka,
 • Seminarium dyplomowe.

Adresaci

 • Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku nauczycielskim (I lub II stopnia) lub dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia, socjologia;
 • Kandydaci posiadających przygotowanie pedagogiczne – ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny.

Kwalifikacje

 • nabycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego
  • Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie Oświaty Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 zm.
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 roku KN- Dz. U. z 2002 Nr 118, poz. 1112 ze zm.
  • Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz. U. Nr 11, poz. 114.
  • Rozporządzenie MENiS 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz. U. Nr 5, poz. 46

System prowadzenia zajęć

 • zaoczne/ niestacjonarne

Liczba semestrów: 3
Opłata za semestr: 1.500 zł (płatne w ratach)