KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI PRZESTĘPCZOŚCI

Studia nie zostaną uruchomione w RA 2015/2016

 

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis studiów:

Program studiów uwzględnia dwa moduły kształcenia:

 1. Moduł teoretyczny, obejmujący m.in. przedmioty, takie jak: doktryny i teorie przestępczości, determinanty przestępczości i środowiska kryminogenne, przestępczość kryminalna, przestępczość drogowa, przestępczość gospodarcza i akcyzowa, cyberprzestępczość, prawo karne, psychologia sądowa i kryminologiczna. Zajęcia te odbywają się w formie wykładów i konwersatoriów;
 2. Moduł praktyczny, mający na celu m.in.: pomiar, badanie i diagnozowanie zjawisk przestępczych, mediacje i rozwiązywanie konfliktów, profilaktykę i przeciwdziałanie przestępczości. Zajęcia te odbywają się w formie warsztatów i ćwiczeń. Dodatkowo część zajęć z zakresu resocjalizacji penitencjarnej realizowanych jest w placówce więziennej (5 godzin lekcyjnych).

 

Zajęcia prowadzoną są przez:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Są to specjaliści reprezentujący dziedziny naukowe takie, jak: socjologia dewiacji i patologii społecznej, socjologia przestępczości, kryminologia, bezpieczeństwo publiczne, prawo karne, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia;
 • doświadczonych praktyków – m.in. funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej i Służby Celnej, a także mediatora i kuratora sądowego.

 

Cel studiów

są to studia doskonalące w zakresie wiedzy na temat zjawisk o podłożu kryminogennym. Celem studiów jest:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do działalności związanej z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości
 • zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również z powiązanie tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.
Liczba semestrów:

 2 semestry  (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Opłata za semestr:
 1400 zł/semestr
Adresaci studiow:

Oferta studiów skierowana jest do:

 • pracowników służb społecznych (m.in. policja, kuratorzy sądowi, służba więzienna, żandarmeria wojskowa, służba graniczna, służba celna, pedagodzy i wychowawcy młodzieży);
 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich następujących kierunków: socjologia, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, polityka społeczna, prawo, nauki o rodzinie;
 • absolwentów innych kierunków, którzy zawodowo są związani z systemem profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości, bądź też swą przyszłość zawodową wiążą z tymże systemem.
Kwalifikacje/Umiejętności:

Słuchacze nabędą aktualnej wiedzy temat przestępczości, jej form, uwarunkowań. Pozyskają praktyczne umiejętności pomiaru, badania, diagnozowania i przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym.

Kryminologia jest interdyscyplinarną dziedziną z zakresu nauk społecznych. Jest nauką o zjawiskach kryminogennych, przestępczych i z zakresu szeroko rozumianej patologii społecznej. Podjęcie studiów podyplomowych pozwoli pogłębić wiedzę na temat tych zjawisk oraz pozyskać cenne kompetencje i umiejętności przydatne w realizowanej działalności zawodowej, bądź też w przypadku absolwentów – pozwoli zwiększyć swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Nasi absolwenci pracują w:

 • Policji;
 • Służbie Granicznej;
 • Żandarmerii Wojskowej;
 • Zespołach kuratorskiej służby sądowej;
 • Jednostkach penitencjarnych i placówkach resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady poprawcze);
 • Świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach wsparcia dziennego (wychowawcy młodzieży);
 • Jednostkach pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodziny);
 • Placówkach edukacyjno-wychowawczych (pedagodzy szkolni);
 • Samorządach lokalnych (m.in. specjaliści ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych).
Dodatkowe wymagania do podjęcia studiów:
 • zainteresowanie zjawiskami z zakresu przestępczości i patologii społecznej;
 • pragnienie zgłębiania wiedzy, podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji;
 • pragnienie doskonalenia kompetencji zawodowych i społecznych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2015, godz. 11:55 - Magdalena Fara