Studia Polonijne 29 (2008)

Od Redakcji [5-6]

ARTYKUŁY

 • Roman DZWONKOWSKI SAC, Przemówienia papieża Jana Pawła II do emigracji polskiej i Polonii (1979-2003) // Pope John Paul II's Speeches Given to the Polish Emigrants and the Polish Community Abroad (Sum.) [7-32]
 • Ks. Edward WALEWANDER, Kościół a Polonia i Polacy w świecie // The Church in Relation to the Polish Community Abroad and Poles in the World (Sum.) [35-44]
 • Ks. Józef SZYMAŃSKI, Opieka duszpasterska nad Polakami w Szwecji // Pastoral Care for Poles in Sweden (Sum.) [45-80]
 • Bartosz WALICKI, Działalność emigracyjna ks. Stanisława Franciszka Bełcha // Rev. Stanisław Franciszek Bełch's Work with Polish Emigrants (Sum.) [81-103]
 • Katarzyna FUKSA, Parafia Najświetszej Maryi Panny Matki Koscioła na Ealingu w Londynie w latach 1950-2000 (cz. I) // The Blessed Virgin Mary the Mother of the Church Parish in Ealing, London, in 1950-2000 (part I) (Sum.) [105-136]
 • Edyta WYGONIK-BARZYK, Społeczność polska w Irlandii cztery lata po akcesji Polski do Unii Europejskiej // Polish Community in Ireland Four Years After Poland's Accession to the European Union (Sum.) [139-151]
 • Marian BRUDZISZ CSsR, Francuz - o. Leon Maria Begin duszpasterzem Polaków we Francji // A Frenchman - Father Leon Maria Begin - Who Was a Polish Priest in France (Sum.) [153-177]
 • Witalij ROSOWSKI, Polska Misja Katolicka w Belgii w świetle korespondencji ks. rektora W. Kudłacika z bp. H. Przeździeckim (1928-1935) // The Polish Catholic Mission in Belgium in the Light of the Correspondence between Rev. Rector W. Kudłacik and Bishop H. Przeździecki (1928-1935) (Sum.) [179-193]
 • Antonina KOZYRSKA, „Czy masz ty serce Polaka?" Polacy w życiu metropolity Edwarda Roppa // "Do You Have a Polish Heart?" Poles in the Life of the Metropolitan Edward Ropp (Sum.) [195-209]
 • Tatiana KRYNICKA, Ksiądz Andrzej Fedukowicz (1875-1925) - proboszcz parafii katedralnej w Żytomierzu na Ukrainie // Rev. Andrzej Fedukowicz (1875-1925) - the Parish Priest in the Żytomierz Cathedral in Ukraine (Sum.) [211-235]
 • Agnieszka GREDZIK-RADZIAK, Polskie zespoły i chóry na współczesnej Białorusi (po 1989 r.). Geneza, działalność, dorobek, problemy, perspektywy (cz. I) // Polish Ensembles and Choirs in Contemporary Belarus (after 1989). Genesis, Income, Business, Problems, and Perspectives (Sum.) [237-261]
 • Andrzej FURIER, Z historii katolickiej parafii w Baku w drugiej połowie XIX wieku // From the History of Catholic Parish in Baku in the Second Half of 19th Century (Sum.) [263-281]
 • Анатолий Иванович ШИНКОВОЙ, Польские священники в сибирской ссылке. Письма ксендзов: А. Ойржановского, Л. Тенсеровского, А. Рошковского 1835-1842 годы // Polscy księża na syberyjskim zesłaniu. Listy księży: A. Ojrzanowskiego, L. Tensiorowskiego i A. Roszkowskiego z lat 1835-1842 (Streszcz.) [283-300]
 • Szczepan T. PRAŚKIEWICZ OCD, Posługa duszpasterska polskich karmeli­tów bosych wsród Rodaków w Iraku i w Kuwejcie w minionym ćwierćwieczu. Refleksje historyczne i teologiczne // Polish Discalced Carmelites' Pastorate in Iraq and Kuwait in the Recent Twenty-Five Years. Historical and Theological Reflections (Sum.) [301-308]
 • Monika PANFIL, „Pielgrzym" w Kanadzie. Czasopismo polskich parafii // "Pielgrzym" (The Pilgrim) in Canada, Polish Parishes' Magazine (Sum.) [311-321]
 • Agata KRUK, Aktywność społeczno-kulturalna Polonii w świetle „Głosu Seminarium Zagranicznego" w latach 1935-1939 [323-346]

MATERIAŁY

 • Jacek KNOPEK, Przeszłość i teraźniejszość stosunków Polski z Republiką Gambii [347-358]
 • Ks. Stanisław NABYWANIEC, Szkoła im. Królowej Jadwigi i harcerstwo polonijne w Wolverhampton [359-364]

KRONIKA INSTYTUTU

 • Ks. Józef SZYMAŃSKI, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2007 [365-370]

SPRAWOZDANIA

 • Agnieszka JANUSZEK-SIERADZKA, IKongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 28-30 czerwca 2007) [371-380]

INFORMACJE O KSiĄŻKACH I RECENZJE

 • Dariusz MAŁYSZEK, Co nowego o Powstaniu Styczniowym? Na marginesie pracy zbiorowej Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, red. E. Niebelski [381-402]
 • Ks. Jan WALKUSZ, Polonia i parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ontario (Tomasz Panfil) [403-404]
 • Gabriel GARÇON, Le centre pastoral polonais d'Auby, Courcelles, Flers-en-Escrebieux et Leforest 1922-1939 (Witalij Rosowski) [404-407]
 • Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, red. Stanisław Manterys, Stefania Zawada (ks. Józef Szymański) [407-411]
 • Marian KAŁUSKI, Polacy w Nowej Zelandii (Dariusz Zdziech) [412-413]
 • Marta TROJANOWSKA, Dama z Medyki i Londynu Lela Pawlikowska 1901-1980. Informator wystawy Przemyśl - Kraków - Warszawa, czerwiec 2005 - styczeń 2006 (ks. Stanisław Nabywaniec) [413-416]
 • Zdzisław MALCZEWSKI TChr, Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta (ks. Sławomir Zych) [417]
 • Tadeusz EPSZTEIN, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w. (Paweł Sieradzki) [418-419]
 • Maja TROCHIMCZYK, Polish Dance in Southern California (John M. Grondelski) [420-421]

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 13:30 - Stanisław Sarek