Studia Prawnicze KUL nr 2 (62) 2015 - wersja on line

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Grażyna BARANOWSKA (Instytut Nauk Prawnych PAN),

Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013-2014: skargi i procedury międzynarodowe

Enforced disappearances in Ukraine in the years 2013-2014: international complaints and procedures (summary)

Насильственные исчезновения в Украине в годах 2013-2014: международные жалобы и процедуры (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Jacek SOBCZAK (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),

Maria GOŁDA-SOBCZAK (Uniwersytet Adama Mickiewicza),

Wojna na Ukrainie a wolność pracy. Czy ukraińskie prawo prasowe spełnia standardy międzynarodowe w warunkach wojny propagandowej z Rosją?

The war in Ukraine and press freedom. Is the Ukrainian press law complies international standards in terms propaganda war with Russia? (summary)

Война в Украине и свобода прессы. Выполняет ли украинский закон о прессе международныe стандарты в ситуации пропагандистской войны с Россией? (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Tomasz GRZYWACZEWSKI (Uniwersytet Łódzki),

„Ludowe republiki Donbasu” – granice prawa do samostanowienia a fenomen quasi-państw

„People’s republic of Donbas” – the limits of self-determination principle and the quasi-states phenomenon (summary)

„Народные Республики Донбасса” – границы права на самоопределение и явление quasi-государств (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Ireneusz C. KAMIŃSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN),

Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu na Ukrainie?

Where and how can complain the actors of the conflict in Ukraine? (summary)

Где и как могут жаловаться участники конфликта в Украине? (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Ivanna KOLISNYK (Akademia Leona Koźmińskiego),

Układ o stowarzyszeniu Ukraina – UE jako wyraz wsparcia ze strony Unii dla ochrony praw człowieka w kontekście wojny na Ukrainie

Ukraine – EU Association Agreement as a sign of EU support for the protection of human rights in the context of the war in Ukraine (summary)

Договор об ассоциации Украина – ЕС как выражение поддержки со стороны Союза для защиты прав человека в контексте войны в Украине (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Anna Magdalena KOSIŃSKA (KUL),

Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r.

Safe country of origin concept and assessment of its application to Ukraine in the light of the 2014 year’s events (summary)

Концепция безопасной страны происхождения и оценка еe применения в отношении к Украине в свете событий 2014 года (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Iryna KOZAK (KUL),

Kwalifikacja konfliktu we wschodniej Ukrainie w świetle prawa międzynarodowego

Qualification of the conflict in Eastern Ukraine under international law (summary)

Квалификация конфликта в восточной Украине в свете международного права (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Tomasz LACHOWSKI (Uniwersytet Łódzki),

Kto strzelał – kto odpowie? Kwalifikacja prawna tragedii MH17

Who did shoot down the plane – who is to be held accountable? MH17 tragedy under legal scrutiny (summary)

Кто стрелял – кто будет отвечать? Юридическая квалификация трагедии MH17 (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Andrzej POGŁÓDEK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

Prawno-polityczne podstawy przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej (w świetle doktryny rosyjskiej)

Political-legal basics to return Crimea of the Russian Federation (in the light of the Russian doctrines) (summary)

Юридическo – политические основы присоединения Крыма к Российской Федерации (в свете российской доктрины) (pезюме)

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Kornelia Anna GRABOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Glosa do wyroku ETPC w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie z dnia 5 lutego 2015 r. skarga nr 22251/08

Gloss to the judgment of the Grand Chamber of the ECHR on Bochan against Ukraine (No. 2) of 5 February 2015., Application No. 22251/08 (summary)

Комментарий к решению Большой Палаты по делу Бочан против Украине (№ 2) от 5 февраля 2015 г., жалоба № 22251/08 (pезюме)

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Decyzja Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy z dnia 6 maja 2015 r. o strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy (tłum. Iryna Kozak, KUL)

Full_Text.pdf

 

RECENZJE

 

Małgorzata Ganczar, Elżbieta Sługocka-Krupa (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 398 (rec. Agnieszka Żywicka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji)

Full_Text.pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Rola służb specjalnych w państwie prawa, Konferencja naukowa (Lublin, 25 lutego 2015 r.) (Mateusz GabryelKUL; Piotr Krzyżanowski, KUL)

Full_Text.pdf

 

10 lat Agencji FRONTEX w strefie Schengen, Konferencja naukowa (Lublin, 22 kwietnia 2015 r.) (Agnieszka Parol, KUL)

Full_Text.pdf

 

Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Ogólnopolska Konferencja naukowa (Lublin, 26 maja 2015 r.) (Zuzanna Gądzik, KUL)

Full_Text.pdf

 

Sukcesja do umów dwustronnych na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych między Irakiem a Polską, Seminarium eksperckie (Kraków, 28 maja 2015 r.) (Wojciech Szczepan Staszewski, KUL)

Full_Text.pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2015 r. (oprac. Sławomir GrabońKUL; Anna Szarek-Zwijacz, KUL)

Full_Text.pdf

 

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2017, godz. 22:09 - Marta Ordon