studia_prawnicze_kul_2016_nr_2_2 (online)

 

 

Studia Prawnicze KUL 2/2016

SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Krzysztof BURCZAK, Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania

 

Krzysztof CZICHY, Funkcja gwarancyjna prawa karnego skarbowego

 

Ewa JASIUK, Agnieszka KUNERT-DIALLO, Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw lotniczych –wybrane zagadnienia prawne

 

Paweł KALETA, Transakcje, które mogą pogorszyć stan majątkowy Kościelnej osoby prawnej (kan. 1295)

 

Piotr ŁASKI, Prawo siły czy siła prawa – reminiscencje w dwustuleciu Kongresu Wiedeńskiego 1815 r.

 

Andrzej MICHALIK, Centrum integracji społecznej jako alternatywna forma ograniczenia wykluczenia społecznego

 

MATERIAŁY I GLOSY

Małgorzata GAŁĄZKA, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. (II KK 15/15)

Jarosław KOCOT, Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim

 

Iwona RAUCH, Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Emmanuel-Joseph Sieyès, O sądzie konstytucyjnym: tezy projektu ustawy przedstawionego przez Emmanuela-Josepha Sieyèsa podczas obrad Konwencji w dniu 18 Thermidora roku III  (tłum. Jarosław Szymanek)

 

RECENZJE

Rafał Biskup, Magdalena Pyter, Maciej Rudnicki, Jacek Trzewik (red.), Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 376 (rec. Karol Dąbrowski)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin,  6 czerwca 2015 r. (Paweł Zając)

 

Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Lublin, 1-3 lipca 2015 r. (Michał Hałasa)

 

Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach Konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r. (Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz)

 

„Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin 15-16 października 2015 r. (Edyta Gapska)

 

Auctoritas in iudicium. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, dnia 21 października 2015 roku (Grzegorz Bzdyrak)

 

Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 października 2015 r. (Renata Maria Pal)

 

Mitis Iudex Dominus Iesus, Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Lublin, 5 listopada 2015 roku. (Grzegorz Bzdyrak)

 

Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9-10 listopada 2015 r. (Damian Kwiatkowski)

 

„Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 19-20 listopada 2015 r. (Beata Kucia-Guściora)

 

Prawne i społeczne aspekty migracji. Konferencja naukowa, Lublin 3 grudnia 2015 r. (Piotr Krzyżanowski)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń)

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2017, godz. 18:08 - Zuzanna Gądzik