Studia Prawnicze KUL 1/2016

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Jerzy ADAMCZYK (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu),

Struktura organizacyjna niższego seminarium duchownego (streszczenie)

Organisational structure of the minor seminary (summary)

Организационная структура нижней духовной семинарии (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

Anna HAŁADYJ (KUL),

Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania danych zawartych w protokołach pokontrolnych stanowiących informacje o środowisku (streszczenie)

Protection of personal data and other reasons of refusal of sharingenvironmental information embodied in post-control protocols (summary)

Защита личных данных и другие основания для отказа в доступе к информации об окружающей среде, содержащейся в контрольных протоколах (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

Grzegorz MAROŃ (Uniwersytet Rzeszowski),

Odwołanie do Maryi w polskim prawie (streszczenie)

References to the Saint Mary in the Polish law (summary)

Обращение к Марии в польском законодательстве (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

Krzysztof MIKOŁAJCZUK (KUL),

Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny (streszczenie)

The concept and purpose of a penalty in the Church an outline of legal history (summary)

Понятие и цели наказания в Церкви. Историко-правовой pис (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

Piotr MOŻYŁOWSKI (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu),

Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego (streszczenie)

General principles of administrative enforcement proceedings (summary)

Общие принципы исполнительного административного производства (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

Dorota STOLAREK (KUL),

Zabronione zachowania męża pokrzywdzonego cudzołóstwem „Pasterz” Hermasa a lex Iulia de adulteriis (streszczenie)

Conducts prohibited to a husband injured by adultery. The Shepherd of Hermas and Lex Iulia de adulteries (summary)

Запрещенное поведение мужа жертвы прелюбодеяния Пастырь Ерма a lex Iulia de adulteriis (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Ewelina BACHERA, Hanna CHMIELEWSKA (Uniwersytet Śląski),

Dziecko zaznaje – różne kraje, różne ujęcia (streszczenie)

The child as a witness - different countries, different regulations (summary)

Ребенок свидетельствует - разные страны, разные взгляды (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

Galyna KOVALYK (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki),

Służebność w Hetmanacie a prawo rzymskie (streszczenie)

Servitudes in Cossack Hetmanate (summary)

Сервитуты в Гетманщине (Резюме)

Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. (opublikowana w Dzienniku Ustaw Republiki Włoskiej nr 166 dn. 19 lipca 2011 r.), Ustanowienie Organu ochrony praw dzieci i młodzieży (tłum. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)

Full_Text.pdf

 

RECENZJE

 

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, Wydawnictwo KUL, wyd. II poprawione i uzupełnione, Lublin 2015, ss. 195 (rec. Jerzy Flaga, KUL)

Full_Text.pdf

 

Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski (red.), Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 187 (rec. Tomasz Dąbrowski, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna)

Full_Text.pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Nadzór i kontrola w administracji samorządowej, 20 kwietnia 2015 r. (Kamil Mania, KUL)

Full_Text.pdf

 

Prawo cywilne – wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 21 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka, KUL)

Full_Text.pdf

 

XXIII Tydzień Prawników, Lublin, 20-24 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka, Mateusz Jan Gabryel, KUL)

Full_Text.pdf

 

Swobody działań na rynku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 19-21 maja 2015 r. (Mateusz Jan Gabryel, KUL)

Full_Text.pdf

 

Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 8 maja 2015 r. (Kamil Mania, KUL)

Full_Text.pdf

 

Sprzedaż w obrocie konsumenckim. II Międzynarodowa konferencja konsumencka, Lublin, 14-15 maja 2015 r. (Wojciech Wytrążek, KUL)

Full_Text.pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, KUL)

Full_Text.pdf

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2017, godz. 12:08 - Marta Ordon