Studia Prawnicze KUL 1/2016

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Jerzy ADAMCZYK, Struktura organizacyjna niższego seminarium duchownego (streszczenie)

Organisational structure of the minor seminary (summary)

Организационная структура нижней духовной семинарии (Резюме)

 

 

Anna HAŁADYJ, Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania danych zawartych w protokołach pokontrolnych stanowiących informacje o środowisku (streszczenie)

Protection of personal data and other reasons of refusal of sharingenvironmental information embodied in post-control protocols (summary)

Защита личных данных и другие основания для отказа в доступе к информации об окружающей среде, содержащейся в контрольных протоколах (Резюме)

 

 

Grzegorz MAROŃ, Odwołanie do Maryi w polskim prawie (streszczenie)

References to the Saint Mary in the Polish law (summary)

Обращение к Марии в польском законодательстве (Резюме)

 

 

Krzysztof MIKOŁAJCZUK, Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny (streszczenie)

The concept and purpose of a penalty in the Church an outline of legal history (summary)

Понятие и цели наказания в Церкви. Историко-правовой pис (Резюме)

 

Piotr MOŻYŁOWSKI, Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego (streszczenie)

General principles of administrative enforcement proceedings (summary)

Общие принципы исполнительного административного производства (Резюме)

 

 

 

Dorota STOLAREK, Zabronione zachowania męża pokrzywdzonego cudzołóstwem „Pasterz” Hermasa a lex Iulia de adulteriis (streszczenie)

Conducts prohibited to a husband injured by adultery. The Shepherd of Hermas and Lex Iulia de adulteries (summary)

Запрещенное поведение мужа жертвы прелюбодеяния Пастырь Ерма a lex Iulia de adulteriis (Резюме)

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Ewelina BACHERA, Hanna CHMIELEWSKA, Dziecko zaznaje – różne kraje, różne ujęcia (streszczenie)

The child as a witness - different countries, different regulations (summary)

Ребенок свидетельствует - разные страны, разные взгляды (Резюме)

 

Galyna KOVALYK, Służebność w Hetmanacie a prawo rzymskie (streszczenie)

Servitudes in Cossack Hetmanate (summary)

Сервитуты в Гетманщине (Резюме)

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. (opublikowana w Dzienniku Ustaw Republiki Włoskiej nr 166 dn. 19 lipca 2011 r.), Ustanowienie Organu ochrony praw dzieci i młodzieży (tłum. Anna Dąbrowska)

 

RECENZJE

 

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, Wydawnictwo KUL, wyd. II poprawione i uzupełnione, Lublin 2015, ss. 195 (rec. Jerzy Flaga)

 

Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski (red.), Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 187 (rec. Tomasz Dąbrowski)

 

SPRAWOZDANIA

 

Nadzór i kontrola w administracji samorządowej, 20 kwietnia 2015 r. (Kamil Mania)

 

Prawo cywilne – wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 21 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka)

 

XXIII Tydzień Prawników, Lublin, 20-24 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka, Mateusz Jan Gabryel)

 

Swobody działań na rynku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 19-21 maja 2015 r. (Mateusz Jan Gabryel)

 

Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 8 maja 2015 r. (Kamil Mania)

 

Sprzedaż w obrocie konsumenckim. II Międzynarodowa konferencja konsumencka, Lublin, 14-15 maja 2015 r. (Wojciech Wytrążek)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz)

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2017, godz. 22:58 - Zuzanna Gądzik