Studia_prawnicze_KUL_2015_nr_3 - wersja on-line

 

 

„Studia Prawnicze KUL” 3 (63) 2015

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Słowo wstępne

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

 

Alicja GRZEŚKOWIAK (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy),

Kara mieszana w polskim prawie karnym (streszczenie)

The mixed punishment in Polish criminal law (summary)

Смешанное наказание в уголовном праве (pезюме)

 


Wiesław KOZIELEWICZ (Sędzia SN),

Sędziowski wymiar kary po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. nowelizującej Kodeks karny (streszczenie)

Magnitude of penalty after the entry into force of the bill amending the Penal Code from February 20, 2015 (summary)

Cудебной приговор после вступления в силу закона от 20 февраля 2015 г. изменяющего Уголовный кодекс (pезюме

 


Andrzej SAKOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku),

Modyfikacja ustawowego zagrożenia karą poprzez art. 37a Kodeksu karnego (wybrane zagadnienia) (streszczenie)

The modification of statutory penalty range under Article 37a of the Criminal Code (selected issues) (summary)

Модификация правовой угрозы наказания через cт. 37а Уголовного кодекса (избранные вопросы) (pезюме)

 


Krzysztof WIAK (KUL),

Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego wprowadzone nowelizacją z 20 lutego 2015 r. (streszczenie)

Changes in the special part of the Criminal Code introduced by the amendment of 20 February 2015 (summary)

Изменения в особенной части Уголовного кодекса введенное поправкой от 20 февраля 2015 г. (pезюме)

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Kornelia Anna Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Glosa do Wyroku Wielkiej Izby ETPC w sprawie Manuello i Nevi przeciwko Włochom z dnia 20 stycznia 2015 r., skarga nr 107/10 (streszczenie)

Gloss to the judgment of the Grand Chamber of the ECHR on Manuello and Nevi against Italy, January 20, 2015., Application No. 107/10 (summary)

Комментарий к решению Большой Палаты ЕСПЧ в деле Мануэлло Неви против Италии от 20 января 2015 г., жалоба № 107/10 (pезюме

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Wyrok Trybunału Poprawczego w Lyonie z 15 grudnia 1859 r. dotyczący odpowiedzialności karnej za eksperyment medyczny (tłum. Małgorzata Gałązka, KUL)

 

 

 

RECENZJE

 

Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk (red. naukowa), Kodeks karny z 1932 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 296 (rec. Aneta Michałek, KUL)

 

 

Wojciech Radecki, Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 388 (rec. Zuzanna B. Gądzik, KUL)

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego”, Międzynarodowa Konferencja naukowa (Lublin, 27 stycznia 2015 r.) (Anna Słowikowska, KUL)

 

 

„Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu »ad perfectam caritatem«”, Ogólnopolska Konferencja naukowa z okazji roku życia konsekrowanego (Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.) (ks. Paweł Kaleta, KUL)

 

 

„Unia Europejska a prawo międzynarodowe”, Ogólnopolska Konferencja naukowa – Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego (Baranów Sandomierski, 13-15 maja 2015 r.) (Sabina Kubas, Uniwersytet Rzeszowski)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2009 (oprac. Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik, KUL)

 

 

IN MEMORIAM

 

Reverendissimo Domino Bronislao Wenantio Zubert OFM in memoriam (1935-2015) (Ambroży Skorupa, KUL)

 

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2018, godz. 13:29 - Zuzanna Gądzik