Studia_prawnicze_KUL_2015_nr_4  - wersja on-line

 

 

„Studia Prawnicze KUL” 4 (64) 2015

 

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Tadeusz BOJARSKI (UMCS, UTH),

Uwagi o zmianach kodeksu karnego w zakresie ogólnych zasad odpowiedzialności wprowadzonych przez ustawę z 20 lutego 2015 r. (streszczenie)

Comments on the amendments to the Penal Code concerning the general liability principles as introduced by the Act of 20 February 2015 (summary

Примечания по изменениях в уголовном кодексе в сфере общих правил ответственности введенных Законом от 20 февраля 2015 г. (резюме)

 

 

Małgorzata GAŁĄZKA (KUL),

Kara łączna po nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. (streszczenie)

Aggregate penalty after the 20th February 2015 amendment of the Criminal Code (summary)

Общее наказание после изменений уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г. (резюме)

 

 

Jerzy NIKOŁAJEW (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
w Chełmie)
,

Kodeks karny wykonawczy po 1 lipca 2015 r. Wybrane problemy prawno-penitencjarne (streszczenie)

Executive Penal Code after 1 July 2015 – selected legal and penitentiary issues (summary)

Уголовно-исполнительный кодекс после 1 июля 2015 г. отдельные правно-пенитенциарные вопросы (резюме

 

           

Damian SZELESZCZUK (KUL),

Środki karne w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. (streszczenie)

Penal measures in the light of the amendments to the Criminal Code of 20 February 2015 (summary

Карательные меры в свете изменения Уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г. (резюме)

 

 

Igor ZGOLIŃSKI (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa),

Dozór elektroniczny jako instrument polityki karnej. Wybrane uwagi na kanwie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego (streszczenie)

Electronic monitoring as an Instrument of Criminal Policy. Remarks on the Amendment to the Criminal Code and to the Executive Penal Code (summary)

Система электронного надзора как инструмент уголовной политики. Выбранные вопросы в свете изменения Уголовного кодекса и Уголовно-исполнительного кодекса (резюме) 

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Kornelia Anna GRABOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-29/14 Komisja Europejska przeciwko Polsce z dnia 11 czerwca 2015 r. (streszczenie)

Gloss to the judgment of the Court of Justice of the European Union, Case C-29/14 European Commission v Poland of 11 June 2015 (summary)

Комментарий к решению Судa Справедливости Европейского Союза в деле С-29/14 Европейска Комиссия против Польши oт 11 июня 2015 г. (резюме)

 

 

Marzena RZESZÓT (KUL),

Geneza i ewolucja procesów z udziałem ław przysięgłych w amerykańskim systemie prawnym 

Origins and Development of a Jury Trial in American Legal System (summary)

Происхождение и эволюция процессов с участием присяжных судов в правовой системе США (резюме)

 

 

Marzena RZESZÓT (KUL),

Jury Nullification in the American Legal System. Basics of the Doctrine  from the Perspective of a Non-Common Law Lawyer (summary)

Podstawy instytucji jury nullification w amerykańskim systemie prawnym z punktu widzenia prawnika spoza systemu common law (streszczenie)

Jury Nullification в американской правовой системе. Основы доктрины с точки зрения юриста не связанного с системой common law (резюме)

 

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Wyrok francuskiego Sądu Kasacyjnego z 20 marca 1972 r. dotyczący odpowiedzialności karnej lekarza za nieudzielenie pomocy (tłum. i oprac. Małgorzata Gałązka, KUL)

 

 

 

RECENZJE

 

Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon (red.), Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 234 (rec. Jacek Barcik, Uniwersytet Śląski)

 

 

Piotr Stanisz, Marta Ordon (red.), Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi” (art. 25 ust.4-5 Konstytucji RP ), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss.469 (rec. Witold Brodziński)

 

 

Maciej Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 465 (rec. Karol Dąbrowski, UMCS)

 

 

Marek Dobrowolski, Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 335 (rec. Tomasz Dąbrowski,  Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, Ogólnopolska konferencja naukowa (Zakrzew, 10 czerwca 2015 r.) (Tomasz Dąbrowski,  Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna)

 

 

VIII polsko-ukraińskie spotkanie – Konferencja naukowa (Jaremcze, 25-27 września 2015 r.) (Tomasz Grzywaczewski, Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki)

 

 

Nowe polskie prawo konsularne, Ogólnopolska Konferencja naukowa (Kraków, 24-25 czerwca 2015 r.) (Łukasz Dąbrowski, Warszawa)

 

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2015 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL)

 

 

IN MEMORIAM

 

Reverendissimo Domino Stanislao Paździor in memoriam (1946-2015) (Marta Greszata-Telusiewicz, KUL)

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2018, godz. 12:44 - Zuzanna Gądzik