Studia w Instytucie Filologii Klasycznej

 

 

 

W Instytucie Filologii Klasycznej prowadzone są następujące rodzaje studiów:

  1. Filologia klasyczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie).
  2. Filologia klasyczna - studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
  3. Filologia - sinologia - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie).
  4. Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne (doktoranckie) - w dziedzinie literaturoznawstwa.
Program studiów w roku akad. 2012/13:
 

IFK_program_studiow_I_st._rok_I.doc

IFK_program_studiow_I_st.rok_II_i_III.doc

 

Program_studiow_II_st._rok_I.doc

Program_studiow_II_st.rok_II.doc

 

 

Filologia klasyczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)


Nabór na ten rodzaj studiów jest prowadzony od roku akad. 2007/08. Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) i obejmuje 2190 godzin zajęć (łącznie z 330 godz. przedmiotów ogólnouniwersyteckich).

Studenci studiów I stopnia zyskują znajomość obu języków klasycznych, greki, tj. języka rozpowszechnionego w starożytności w basenie Morza Śródziemnego, z którego wyrósł współczesny język grecki, oraz łaciny, czyli języka używanego na terenie Imperium Rzymskiego, z którego wyłoniły się języki romańskie, np. włoski, francuski czy hiszpański. Student powinien osiągnąć taki stopień znajomości tych języków, który umożliwiałby mu samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich, a także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W związku z tym program studiów obejmuje następujące treści kształcenia:

1. Intensywną naukę od podstaw obu języków klasycznych, przede wszystkim w zakresie fleksji, składni i leksyki - odbywającą się w ramach zajęć:

 

2. Kształcenie w zakresie językoznawstwa, obejmujące takie zagadnienia, jak opis języka (greckiego i łacińskiego) przede wszystkim na płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej i syntaktycznej, historyczny rozwój języka (na przykładzie języka łacińskiego), a także podstawowe wiadomości dotyczące terminologii językoznawczej, historii językoznawstwa i wybranych współczesnych teorii językoznawczych - odbywające się w ramach zajęć:

3. Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, obejmujące historię literatury greckiej i rzymskiej, lekturę najcelniejszych dzieł literackich, reprezentujących najważniejsze uprawiane w starożytności gatunki literackie, a także podstawowe pojęcia z zakresu literaturoznawstwa i metodologii interpretacji dzieła literackiego - odbywające się w ramach zajęć:

4. Kształcenie w zakresie historii i kultury, obejmujące podstawowe wiadomości dotyczące historii i kultury duchowej i materialnej starożytnej Grecji i Rzymu - odbywające się w ramach zajęć:

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, poprzedzonym przyjęciem pracy licencjackiej. Bezpośrednie przygotowanie do uzyskania dyplomu odbywa się w ramach zajęć:

Program studiów obejmuje także przedmioty ogólnouniwersyteckie, takie jak:
  • Logika (wykład i ćwiczenia) - 30 godz.
  • Historia filozofii (wykład) - 60 godz.
  • Etyka (wykład) - 30 godz.
  • Język obcy (lektorat) - 120 godz.
  • Wychowanie fizyczne - 60 godz.
  • Nowoczesne technologie w warsztacie filologa klasycznego - 30 godz.

Studenci studiów I stopnia mają również możliwość uzyskania specjalizacji nauczycielskiej w zakresie filologii klasycznej.

Program specjalności nauczycielskiej:
IFK_spec_nauczycielska.doc 
IFK_spec_nauczycielska.doc (53.00 KB)

Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentowi studiów pierwszego stopnia na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Filologia klasyczna - studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Nabór na ten rodzaj studiów jest prowadzony w roku akad. 2012/13. Nauka trwa 4 semestry (2 lata) i obejmuje godziny zajęć w ramach obowiązkowych modułów 1-2, modułów do wyboru 3-4 oraz modułu 5 fakultatywnego, w tym 60 godz. przedmiotów ogólnouniwersyteckich (patrz: program studiów w roku akad. 2012/13). Studia II stopnia pogłębiają wiedzę zdobytą w ramach studiów I stopnia i kończą się egzaminem magisterskim w zakresie filologii klasycznej. W ramach studiów II stopnia prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
 
Rok I- Semestr 1
 
wykłady
 
Biblia-istota i rola w kulturze-30 godz.
 
seminaria
 
 
 
konwersatoria
 
 
ćwiczenia
Protokół dyplomatyczny - 15 godz.
 
 
Profile studiów
 
 Profil filologiczny
 
Metodologia badań dzieł literackich - 30 godz.
 
Specjalizacja nauczycielska
 
Pedagogika (wykład)
Psychologia (wykład)
 
Rok I - Semestr 2
 
wykłady
 
 
seminaria
 
 
konwersatoria
 
 
ćwiczenia
 
Protokół dyplomatyczny- 15 godz.
 
 
Profil studiów
Profil filologiczny
 
 
Specjalizacja nauczycielska
 
Praktyka nauczycielska ciągła- 30 godz.
 
 
Rok II- Semestr 3
 
wykłady
 
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II-30 godz.
 
seminaria
 
 
 
ćwiczenia
 
 
lektury
 
Lektury grecka (kolokwium)
Lektura łacińska (kolokwium)
 
 
Rok II- Semestr 4
 
wykłady
 
 
seminaria
 
 
ćwiczenia
 
 
lektury
 
Lektura łacińska (kolokwium)
Lektura grecka (kolokwium)

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI:

SERWIS REKRUTACYJNY

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2013, godz. 22:02 - Iwona Wieżel