NR 8/2005

 Całość tomu 8/2005 w wersji online


ARTYKUŁY

Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP str. 5-43
Full_Text.pdf
Artur Kuś (KUL, Lublin)
Zwolnienia celne kościelnych osób prawnych w systemie zwolnień celnych Unii Europejskiej str. 45-71
Full_Text.pdf
Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Rola kościołów i związków wyznaniowych w realizacji wybranych zadań z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. str. 73-102
Full_Text.pdf
Ignác Antonin Hrdina (Uniwersytet Karola w Pradze)
Wolność religijna w porządku konstytucyjnym Republiki Czeskiej str. 103-120
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Sytuacja prawna wspólnot i związków religijnych w prawie białoruskim str. 121-134
Full_Text.pdf
Vytautas Vaiciûnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)
Konkordatowa regulacja sytuacji prawnej Kościoła katolickiego na Litwie. str. 135-142
Full_Text.pdf
Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Rozwój idei wolności religijnej od początków chrześcijaństwa do czasów nowożytnych str. 143-161
Full_Text.pdf
Jan Krajczyński (UKSW, Warszawa)
Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym str. 163-189
Full_Text.pdf
Kazimierz Dullak (Koszalin)
Podstawy prawne zwyczajnej formy zawarcia małżeństwa w konkordacie z 1993 r. str. 191-227
Full_Text.pdf
Anna Tunia (KUL, Lublin)
Czynności kierownika USC podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej str. 229-258
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (KUL, Lublin)
Postępowanie regulacyjne przed Komisją Majątkową (na przykładzie wniosku parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie)  str. 259-294
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego str. 295-303
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Nowelizacja Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego str. 305-315
Full_Text.pdf
Wojciech Jakubowski (UW, Warszawa)
Doktryna, kult i organizacja Kościoła mormonów str. 317-344
Full_Text.pdf
Jan Gołąb (Przemyśl)
Prawo do pogrzebu kościelnego i jego wykonanie w świetle postanowień polskich synodów diecezjalnych (1983-2004) str. 345-384
Full_Text.pdf

RECENZJE

Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, ss. 625 (Piotr Stanisz, KUL) str. 385-392
Full_Text.pdf
 
María Jesús Gutiérrez del Moral, Miguel Ángel Cañivano Salvador, El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barcelona 2003, ss. 187 (Wiesław Bar, KUL) str. 392-397
Full_Text.pdf
 
Isidoro Martín Sánchez, La recepción por el Tribunal Constitucional Español de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Granada 2002, ss. 224 (Wiesław Bar, KUL) str. 397-403
Full_Text.pdf
 
Ricardo García García, La Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Sus antecedentes, precedente, discusión parlamentaria y regulación actual, Madrid 2003, ss. 270 (Wiesław Bar, KUL) str. 403-409
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA

Sympozjum "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r. (Artur Mezglewski, KUL) str. 411-414
Full_Text.pdf
 
Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Janusza Osuchowskiego i dedykowana mu liber amicorum (Beata Górowska, UW) str. 415-417
Full_Text.pdf
 
Prymat sumienia w polityce. Wykład prof. Rocco Buttiglione w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 12 stycznia 2005 r. (Piotr Stanisz, KUL) str. 417-421
Full_Text.pdf
Noty o autorach str. 423
Full_Text.pdf

Licencja Creative Commons Dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 08:06 - Marta Ordon