Full version

Vol. 15/2012

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Piotr Michalik (UPJPII, Kraków)

Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA (Tax exemptions for churches in the United States Supreme Court decisionsp. 5-28  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michalina Duda (KUL, Lublin)

Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa (The rules of financing church higher education institutions from the government budgetp. 29-52   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)

Trybunał Konstytucyjny wobec religii w szkole publicznej (kwestie wybrane) (The Constitutional Tribunal on the Teaching of Religion in a State School /Selected Problems/) p. 53-84   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim (The Autonomy of Churches and Other Religious Organizations in Contemporary Polish Lawp. 85-109   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł A. Leszczyński (PWSZ, Gorzów)

Zalety oraz mankamenty układowej regulacji stosunku państwa do nierzymskokatolickich kościołów i innych związków wyznaniowych określonych w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP  (Advantages and Disadvantages of the Bilateral Regulation of the Relations Between the State and Non-Roman Catholic Churches and Other Religious Organizations Referred to in Article 25(5) of the Constitution of the Republic of Polandp. 111-136   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Sobczyk (UKSW, Warszawa)

Kilka uwag o bezstronności władz publicznych na kanwie wniosku o usunięcie krzyża z sali posiedzeń Sejmu RP (Some Remarks on Impartiality of the Public Authorities: the Motion for the Removal of the Cross from the Sessions Chamber of the Polish Sejmp. 137-155   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Jerzy Nikołajew (KUL, Tomaszów Lubelski)

Wolność sumienia i religii nieletnich przestępców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Freedom of Conscience and Religion of Juvenile Delinquents Residing in Correctional Facilities and Juvenile Sheltersp. 157-184  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michał Madej, Zbigniew Pasek (AGH, Kraków)

Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji (Cultural and Legal Aspects of the Controversy Over the Islamic Headscarf in Francep. 185-216  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Agata Mirek (KUL, Lublin)

Przystosowanie i opór żeńskich zgromadzeń zakonnych wobec władz komunistycznych w Polsce. Zarys problemu (Nuns’ participation and their role in creating an anti-communism attitude of resistance in People’s Republic of Polandp. 217-233   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)

Prawo do nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych (The right to organize lessons of religion in kindergartens and public schools and principle of equality of religious denominationsp. 235-254   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Kaleta (KUL, Lublin)

Problemy prawne likwidacji Funduszu Kościelnego (Liquidation of the Church Fund: Selected Legal Problemsp. 255-274   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Wojciech Lis (KUL, Tomaszów Lubelski)

Działalność katolickich środków masowego przekazu przejawem pluralizm i gwarancją demokracji (The activities of the Catholic mass media as manifestation of pluralism and guarantee of democracyp. 275-290   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Michał Pietrzak, Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Opinia prawna w sprawie wniosku grupy kościołów do Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2010 r. (A Legal Opinion on the Application of a Group of Churches Submitted to the Council of Ministers on 15 February 2010) p. 291-308   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Wojciech Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010, ss. 331 (Magdalena Materniak, KUL) p. 309-314

Full_Text.pdf

 

Stanislav Přibyl, Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989 (Czech Ecclesiastical Law after 1989), Brno 2010, ss. 168 (Ignác Antonín Hrdina, Uniwersytet Karola w Pradze) p. 314-318

Full_Text.pdf

 

Jarosław Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975, Toruń 2010, ss. 514 (Andrzej Seweryn, WBST) p. 318-322

Full_Text.pdf

 

Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, ss. 247 (Grzegorz Delmanowicz, KUL) p. 322-335

Full_Text.pdf

 

Le confessioni religiose nel diritto dell’Unione europea, red. L. De Gregorio, Bologna: Il Mulino 2012, ss. 265 (Piotr Stanisz, KUL) p. 335-341

Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Konferencja naukowa pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin, 9-10 grudnia 2011 r. (Aleksandra Bitowt, UWM) p. 343-350

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 marca 2012 r. (Marta Ordon, KUL) p. 351-353

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), Katowice, 19 kwietnia 2012 r. (Anna Tunia, KUL) p. 353-357

Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r. (Marta Ordon, KUL) p. 357-359

Full_Text.pdf

 

II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Olsztyn, 7-8 maja 2012 r. (Monika Krzywkowska, UWM) p. 360-367

Full_Text.pdf

 

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r. (Michał Czelny, KUL) p. 367-375

Full_Text.pdf

 

Spotkanie korespondentów projektu EUREL, Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r. (Michał Zawiślak, KUL) p. 376-379

Full_Text.pdf

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa, 16 listopada 2012 r. (Katarzyna Więcek, KUL) p. 379-385

Full_Text.pdf

 

 

 

Noty o autorach p. 387-388

Full_Text.pdf